podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: Betänkandet gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

Företagarna välkomnar utredningens förslag om att företag som driver verksamhet med gräsrotsfinansiering ska ställas under tillsyn och att det införs konsumentskyddande regler för verksamheten.

Företagarna delar i stort betänkandets bedömning rörande den föreslagna lagens tillämpningsområde. Vikten av gränsöverskridande regelverk och rörlighet av kapital inom EU kan dock motivera ett senareläggande av lagstiftningen. Detta skulle möjliggöra hänsyn till det av EU-kommissionen den 8 mars 2018 presenterade förslag till förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansiering för företag (COM[2018] 113 final).

Företagarna anser också att gräsrotsfinansieringens förhållande till spridningsförbudet bör klargöras i förhållande till aktiebolagslagen (ABL).

Företagarna önskar också påpeka att allt för långtgående informations- och tillståndskrav, och med detta tillhörande kostnader, kan hämma tillväxten av gräsrotsfinansiering på den svenska marknaden. Det grundläggande målet med att främja gräsrotsfinansiering till mindre och växande företag bör ställas i relation till de risker som finns för överreglering och ökade administrativa kostnader. Informationskrav för marknadsplatser och emittenter på den reglerade värdepappersmarknaden är mycket omfattande och en alltför omfattande informationsplikt kan komma att kraftigt försvåra gräsrotsfinansiering.

Läs hela remissyttrandet över betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.