headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023

12 jan 2018
Företagarna välkomnar regeringens ansats att skapa en mer förutsägbar och stabil reglering som kan möta de stora utmaningarna samhället och energisystemet står inför, men anser att regleringen inte får hämma investeringar.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har på uppdrag av regeringen föreslagit en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av intäktsramar för elnätsföretag.

Företagarna anser att Ei:s förslag för en mer detaljerad reglering av intäktsramarnas fastställande och att det finns en tydlig reglering för elföretagens avkastning kan vara positiv, med visst förbehåll över det faktum att kraftigt begränsad avkastning hämmar investeringar i att upprusta och utveckla elnätet som står inför utmaningar de kommande åren. Detta bör analyseras ytterligare och om regleringen införs bör det finnas utrymme för justeringar när utfallet har utvärderats.

Läs hela remissyttrandet här (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap