headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande – Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Företagarna ser positivt på att de som erbjuder annonsdatabaser för offentlig upphandling ska registreras.

Vi ställer oss bakom förslagen i promemorian som bland annat innebär att registrerade annonsdatabaser ska uppfylla vissa krav och att de även ska tillhandahålla Upphandlingsmyndigheten underlag för statistik.

Företagarna anser att det finns behov av förbättrad statistik och anser att det vore önskvärt att, åtminstone på sikt, bygga ut statistiken så att den kan baseras på faktiska utfall i stället för på uppskattade värden. Utöver detta pekar Företagarna på vikten av tillgänglighet i annonsdatabassystemet för att skapa god konkurrens och många anbud. Mot den bakgrunden anser Företagarna att det bör övervägas att införa som krav för registrering att annonsdatabaserna ska spegla varandras annonser fullt ut.

Läs hela remissyttrandet här (PDF).