headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande – Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

9 maj 2018
Företagarna instämmer i utredningens bedömning att det i huvudsak är de digitala marknadsföringskanalerna som utmärker sig som problematiska ur ett konsumentperspektiv.

Vi håller med utredningen om att det inte är ändamålsenligt att skapa ett regelverk specifikt för marknadsföring via internet. Företagarna anser att informations- och utbildningsinsatser är mer ändamålsenliga verktyg än ny reglering för att lösa denna typ av problem. Såväl Konsumentverkets informationsåtgärder som näringslivets egenåtgärder har betydelse i detta sammanhang och dialog och samverkan behövs därför mellan dessa parter för att de åtgärder som vidtas sammantaget ska bli ändamålsenliga.

Läs hela yttrandet över Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1) här (pdf). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap