För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över utredningen En andra chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) och vill framföra följande synpunkter. Remissvaret fokuserar på arbetsmarknadens behov och Företagarnas syn på vilken roll komvux kan och bör spela i arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Glädjande nog ser vi i utredningen förslag på förändrade urvalsregler för antagning till utbildning inom komvux. Detta är något vi lyft fram behovet utav vid tidigare dialog med utredningen. I dagsläget är det de individer som står längst från arbetsmarknaden som ska prioriteras vid antagning, vilket leder till lägre genomströmning och att individer som står nära arbetsmarknaden inte får möjlighet att läsa de utbildningar de behöver för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Utredningens förslag innebär att det ska vara den med störst behov av utbildningen, istället för den med kortast utbildning, som ska prioriteras. Att på ett bättre sätt öppna upp komvux som utbildningsväg även för yrkesväxlare eller för individer som står nära arbetsmarknaden för att öka genomströmningen är bra och viktiga sätt att stärka komvux som kompetensförsörjare till företag och andra arbetsgivare.

Förslaget är en god ambition, dock gör Företagarna bedömningen att risken att förslaget är otillräckligt för att säkerställa verklig effekt. Det är viktigt att förslaget formuleras på ett sådant sätt att komvux:s roll som kompetensförsörjare till arbetsmarknaden ligger i fokus. Förändringen bör bättre tydliggöra att komvux ska möjliggöra för yrkesväxlare och individer som står nära arbetsmarknaden att få tillgång till utbildning som ger den kompetens näringslivet och övriga arbetslivet behöver.

Företagarna understryker i remissvaret att komvux kan spela en större och viktigare roll i kompetensförsörjningen till Sveriges företag. Kompetensbristen är rekordstor. 99,4 procent av landets företag har färre än 50 anställda. Det är i dessa företag 4 av 5 nya jobb på svensk arbetsmarknad skapas. Kompetensbristen hämmar företagens tillväxt vilket har en rad negativa effekter för företagare och deras verksamhet, men det ger även effekter för svensk ekonomi i stort. Att arbetstillfällen finns men inte tillsätts är ett stort problem. Hela 8 av 10 företagare upplever att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det finns mycket att göra här och en nyckel är samverkan mellan utbildningsaktörer och näringslivet och övriga arbetsgivare. Svårigheterna att hitta rätt kompetens känns igen såväl i privat som offentlig sektor.

Utredningen föreslår en förändring av målformuleringen i skollagens 20 kap. 2 § för att tydliggöra den nya synen på komvux roll. Det ska där framgå att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning. Detta är en förändring som Företagarna välkomnar. Det är viktigt, inte bara för att stärka företagens möjlighet till bättre kompetensförsörjning, utan även för individers möjlighet till omställning och yrkesväxling. Ett behov vi ser kommer öka i kommande lågkonjunktur och som en effekt av digitaliseringens påverkan inom en del branscher.

Läs hela remissyttrandet över En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.