headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande-Byte av målvariabel och introduktion av variationsband

Företagarna tillstryker de i promemorian föreslagna förändringar av målvariabel och introduktion av variationsband.

Läs remissen här

Riksbanken föreslår att de förändringar som beskrivs i promemorian införs från och med September 2017. Företagarna tillstyrker denna tidsplan. Kommunikationen kring hur de penningpolitiska besluten fattas är av stor vikt för förtroendet för penningpolitiken och för individers och företags investeringsbeslut. Förbättrad kommunikation kring avvägningarna som föranleder de penningpolitiska besluten kan, liksom introduktionen av ett variationsband, bidra till att förtroendet för penningpolitiken stärks.