För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian.

Sedan EU antagit nya regler inom momsområdet gällande var tjänster ska anses tillhandahållna måste de svenska reglerna i mervärdesskattelagen, ML, rörande definitionen av fastighet ändras.

Hittills har definition och tolkning av begreppet fast egendom skilt sig mellan medlemsländerna. Den svenska definitionen har, om än med viss svårighet, kunnat utläsas av lagtexten. Promemorians förslag innehåller i stället för en beskrivning enbart en hänvisning till de EU-rättsliga rättsakterna.

Företagarna avstyrker förslaget att den nuvarande definitionen av fastighetsbegreppet i ML ersätts med en hänvisning till den så kallade tillämpningsförordningen.

Även om förordningen rättsligt sett innebär att den är direkt gällande som nationell lag, är det ett rimligt krav att definitionen skrivs in även i den svenska lagen. 

...

Sammanfattningsvis anser Företagarna att förslagen inte är tillräckligt genomarbetade och saknar även en sammanfattande analys av hur ändringarna skiljer sig från dagens regler och hur de kommer att påverka företagens verksamhet.

Det är av största vikt att dessa brister avhjälps snarast då lagstiftningen ska börja tillämpas från januari 2017 och företagen måste veta hur de ska förbereda sig.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.