För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Omsättningsgräns för mervärdesskatt - remissyttrande

Här kan du läsa Företagarnas remissyttrande om Skatteverkets PM Omsättningsgräns för mervärdesskatt.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och vill framföra följande.

Företagarna tillstyrker att det införs en omsättningsgräns men anser att promemorian inte innehåller en tillräcklig analys av nivån 30 000 kr för att övertyga om att den är mest lämplig. Företagarna gör i detta skede bedömningen att en omsättningsgräns i ett första steg snarare borde ligga på nivån 50 000 kr för att sedan utvärderas efter något år.

En sådan nivå bör räcka för att övningsföretagande inom ramen för Ung Företagsamhet och Nyanlänt Företagande ska kunna genomföras och utvecklas utan att överskrida gränsen.

 Företagarna gör i detta skede bedömningen att en omsättningsgräns i ett första steg snarare borde ligga på nivån 50 000 kr för att sedan utvärderas efter något år.

 

En omsättningsgräns för moms är en angelägen förenkling för de allra minsta företagen som skulle slippa hantera moms i sina företag, liksom för privatpersoner som är mikroproducenter av sol- eller vindkraft. Hantering av moms är det område som vållar företagen störst administrativ börda, samtidigt som det i egentlig mening inte är en företagsskatt.

Hitta lämplig nivå

Företagen åläggs att agera obetalda uppbördsmän åt staten och riskerar höga sanktionsavgifter om de skulle tolka reglerna fel. Den normala skattesatsen för moms är 25 procent vilket förstås innebär att ett företag som vänder sig mot konsumenter och inte behöver ta ut moms på sin försäljning skulle kunna hålla lägre priser.

Det är därför viktigt med en ordentlig analys av vilken nivå som är lämplig för att balansera intresset av förenkling mot vikten att undvika snedvridning av konkurrensen melan företag som ligger över gränsen och som måste vara momsregistrerade.

Blir krångligare

I promemorian föreslås tämligen invecklade regler där skattebefrielsen inte kan omfatta alla typer av transaktioner, vilket skulle betyda att de minsta företagen skulle behöva förhålla sig både till undantag från skattskyldighet och undantag från undantaget. Det blir givetvis än krångligare och Företagarna menar att det vore bättre om skattebefrielsen förutsätter att företaget inte har någon omsättning eller något förvärv som ska beskattas.

Det blir en orimlig börda om de allra minsta företagen ska tvingas navigera mellan skattebefriad omsättning och undantag från skattebefrielsen.

Efterlyser analys

Företagarna menar att promemorians konsekvensanalys avseende företag i princip enbart består av vilket antal som skulle omfattas vid olika beloppsgränser, vilket är långt ifrån tillräckligt. Vi efterlyser en ordentlig analys av alternativen.

Skatteverket anger i avsnitt 3.7 att det (givetvis) inte ska anges någon moms i en faktura som ingår i den skattebefriade omsättningen. Vidare anser Skatteverket att företaget på sina fakturor ska ange en hänvisning till momslagen, momsdirektivet eller annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Någon sådan skyldighet framgår dock inte av förslaget till lagtext.

Avslutningsvis vill Företagarna framhålla att det också behövs en omsättningsgräns vid gemenskapsintern omsättning och att regeringen aktivt borde arbeta för att en låg, gemensam omsättningströskel för moms vid omsättning mellan EU-länder införs. Det skulle innebära en lättnad för många mindre företag.

Läs remissvaret som PDF

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.