För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk - remissyttrande

Företagarna anser att regeringens ansats är i grunden bra och är ett steg i rätt riktning. Vi anser dock att full skattebefrielse av bensin och diesel ska ske vid yrkesmässigt vattenbruk, på samma sätt som för yrkesmässigt fiske.

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över regeringens promemoria och vill lämna följande kommentarer.

Ställningstagande: Företagarna anser att regeringens ansats är i grunden bra och är ett steg i rätt riktning. Vi anser dock att full skattebefrielse av bensin och diesel ska ske vid yrkesmässigt vattenbruk, på samma sätt som för yrkesmässigt fiske.

Bakgrund

Svenskt vattenbruk är en relativt ung näring som blivit allt viktigare för både jobb och utveckling på hela landsbygden. Näringen som har en stor tillväxtpotential omfattar idag ett 100-tals små och medelstora företag och som tillsammans har ca 400 anställda. Produktionen är förhållandevis låg men har de senaste tio åren mer än fördubblats. Från 7000 till 15000 ton. Samtidigt har antalet odlingar halverats.

Den 1 juli 2015 begränsades skattebefrielsen för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp och båtar. Skattebefrielse kan endast ges när luftfartygen, skeppen eller båtarna används för transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning. För vattenbruksföretagen innebar detta ökade kostnader med 5559 kr per kubikmeter diesel. Då näringen använder ca 275 kubikmeter diesel om året innebär detta ökade kostnader på ca 1,5 miljoner kr.

Företagens behov av konkurrensneutrala regler

Yrkesfiskarna som levererar till samma marknad som vattenbrukarna har full skattebefrielse på fartygs- och båtbränsle. Eftersom de levererar till samma marknad men har olika skattemässiga förutsättningar blir konkurrensen därmed snedvriden. Dessutom åtnjuter vattenbruksnäringen i andra EU-länder, bl.a Danmark, full skattebefrielse på allt fartygs- och båtbränsle vilket påverkar konkurrensen negativt. För vattenbruksnäringen som drivs av mindre företag innebär detta ökade kostnader vilket i sin tur hämmar konkurrenskraften och dess utvecklingsmöjligheter. På sikt kan företagen i värsta fall tvingas att läggas ned.

Företagens möjligheter att påverka miljön

Det är viktigt att lyfta fram musselodlingens positiva miljöeffekter. Odlingarna i sig är en miljöåtgärd genom att musslor tar upp fosfor och kväve när de filtrerar vattnet och tar upp växtplankton som sin föda. När musslorna sedan skördas erhålls ett nettoborttag av näringsämnen ur havsmiljön. Eftersom vattenbruket som näring har stor utvecklingspotential finns det möjligheter att utveckla en näring som inte bara kan skapa närproducerad mat samtidigt som man bidrar till den marina miljön men också skapa fler jobb och företag på landsbygden.

Finansdepartementets förslag

Dieselbränsle som förbrukas i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som förbrukas i arbetsmaskiner i de angivna sektorerna. Den nu föreslagna förändringen medför att återbetalningen eller nedsättningen av skatten blir 1700 kr per kubikmeter dieselbränsle.

Företagarnas synpunkter

Företagarna representerar 70 000 små och medelstora företag. Vår utgångspunkt är att fler ska få möjlighet att förverkliga sina idéer vilket skapar fler jobb i hela landet. Därför är det viktigt att näringsklimatet vi­lar på stabila och förutsägbara regler och att det är en effektiv konkurrens som sker på lika villkor.

Det är uppenbart att vattenbruksnäringen är missgynnade i förhållande till yrkesfiskarna, som levererar på samma marknad. Med en högre skatt på drivmedel för vattenbruksföretagen så riskerar näringen att inte bli ekonomiskt bärkraftig. Ökade kostnader kan slå undan benen för de mindre företagen som på sikt riskerar att upphöra med sin verksamhet.

Det är bra att regeringen nu föreslår en återbetalning eller nedsättning av skatten på dieselbränsle med 1700 kr per kubikmeter.

Vi anser dock inte att detta är tillräckligt. För att vattenbruksnäringen ska få fortsätta att utvecklas anser Företagarna, av såväl konkurrensmässiga som miljömässiga skäl, att det bör vara en lika beskattning för yrkesfiskarna som det yrkesmässiga vattenbruket.

Därför bör det vara full skattebefrielse på all diesel och bensin som används i skepp och båtar som sker vid yrkesmässigt vattenbruk. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.