headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande – Promemoria – Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

23 dec 2015

Företagarna välkomnar att det införs regler som innebär att den som vidtar en stödåtgärd ska föra register över stödåtgärden och även lämna uppgifter för offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Företagarna anser att det är av stor betydelse med transparens och kontroll i fråga om stödgivning, eftersom stöd till enskilda företag till sin natur kan påverka konkurrensförhållandena på marknaden. Den föreslagna regleringen omfattar såväl statliga stödgivare som stödgivare på kommunal och landstingskommunal nivå. 

Läs remissvaret via länk på denna sida.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap