För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Regeringsuppdrag om ökad sysselsättning genom upphandlingar på Trafikverket, remissvar

När Trafikverket gör offentliga upphandlingar ska de arbeta för att det ska ge jobb till personer långt i från arbetsmarknaden, vill regeringen. Företagarna varnar dock för att sådana upphandlingskrav medför stora risker.
Mitträcke. Foto: Kerstin Ericsson

Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen att i offentlig upphandling arbeta för ökad sysselsättning bland personer som står långt från arbetsmarknaden.

Företagarna har i ett yttrande framfört principiella synpunkter om riskerna med denna typ av kravställande i offentlig upphandling och även mer specifika kommentarer på Trafikverkets utkast till rapport.

Risk för undanträngning och snedvriden konkurrens

Företagarnas grundläggande uppfattning är att upphandlingskrav på företag att sysselsätta personer som står långt från arbetsmarknaden innebär stora utmaningar och måste ställas med stor försiktighet. Det finns vissa möjligheter att ställa sådana krav, men detta får inte ses som någon form av huvudlinje i jobbpolitiken. Stora risker finns inte minst för undanträngningseffekter och snedvriden konkurrens.

Företagarnas undersökningar visar att det finns en stor skepsis till denna typ av kravställande bland de små företagen. Risken för undanträngningseffekter för små företag i offentlig upphandling är därmed uppenbar.

Incitamentskrav är bättre

Det finns därför all anledning att tänka efter före. Om denna typ av krav ska ställas, så bör det ske med omdöme och eftertanke. Krav bör endast ställas i sådana sammanhang där det är lämpligt och kan leda till ett ändamålsenligt utfall. Såväl storleken på kontrakten som arbetets karaktär har rimligen stor betydelse i detta sammanhang. Vidare har kravens specifika utformning och det sätt som offentlig sektor kan erbjuda stöd under resans gång rimligen avsevärd inverkan på små företags möjligheter att delta. Incitamentskrav som öppnar upp för att fånga upp företagens egen drivkraft är generellt bättre och lättare att hantera för företagen än krav som innebär ett direkt åtagande.

Utvärdera ur bredare perspektiv

Företagarna lämnar i yttrandet mer specifika kommentarer till Trafikverkets förslag i olika delar. Företagarna konstaterar bland annat att Trafikverket identifierar även andra sätt som verket kan bidra till ökad sysselsättning än genom kravställande i offentlig upphandling och välkomnar detta synsätt. Företagarna betonar även vikten av att utvärdering av denna typ av kravställande görs ur ett större samhällspolitiskt perspektiv.

Läs Företagarnas remissyttrande här. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.