För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

En kommunallag för framtiden - Företagarnas remissyttrande

Företagarna välkomnar flera förslag från Kommunallagsutredningen.
Kommunallagen

Förslagen innebär bland annat bättre möjligheter för företag att begära laglighetsprövning av kommunala beslut och skapar även förutsättningar för mer likvärdig hantering av egenregiverksamhet och externa utförare. I olika delar, såsom exempelvis frågan om sanktioner och frågan om vilka kommunala beslut som kan laglighetsprövas, efterlyser vi dock vidare utredning och reformer.

Likvärdig styrning och uppföljning av egen regi och externa utförare

Utredningen föreslår att fullmäktige ska anta ett program som även innefattar styrning och uppföljning av sådan verksamhet som bedrivs i egen regi men som skulle kunna lämnas över till privata utförare. Förslaget innebär vidare att sådan egenregiverksamhet även ska följas upp på liknande sätt som den verksamhet som bedrivs av privata utförare. Företagarna välkomnar förslaget. Likvärdig hantering av egenregiverksamhet och externa utförare är centrala faktorer för såväl möjligheterna att kunna garantera medborgarna kvalitativ verksamhet oavsett utförare, som för konkurrensneutraliteten mellan de olika utförarna.

Bättre möjligheter för företag att överpröva kommunala beslut

Utredningens förslag innebär att juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i en kommun eller ett landsting ska anses  som ”medlemmar” i kommunen/landstinget - och därmed även ges möjlighet att genom laglighetsprövning begära rättslig prövning av kommunala/landstingskommunala beslut. Idag är det endast juridiska personer som äger fastighet i en kommun/landsting som kan begära sådan överprövning. Företagarna välkomnar förslaget. Det är angeläget att förslaget genomförs, så att även företag ges möjlighet att överklaga kommunala beslut som de faktiskt påverkas av. I fråga om tidsfristen för att begära laglighetsprövning och även frågan om vilka kommunala beslut som får överprövas efterlyser vi av rättssäkerhetsskäl dock en översyn.

Positivt om stödgivning

Företagarna ser positivt på utredningens förslag om en nationell samordning avseende registrering och rapportering av stöd för kontroll över att regelverken efterlevs. Företagarna ser även positivt på förslaget att ge Upphandlingsmyndigheten i uppgift att, på ett marknadskompletterande sätt,  vägleda kommuner och landsting som avser att ge ett stöd.  

Sanktioner behövs

Företagarna framhåller vikten av att kommuner och landsting följer gällande lagstiftning och domstolsutslag. Det förekommer såväl kommunalt lagtrots som domstolstrots, vilket är problematiskt. Företagarna anser att dessa frågor bör analyseras i särskilt sammanhang och att frågan om sanktioner för att komma tillrätta med den rådande situationen måste inkluderas i en sådan översyn.

Konkurrensverkets beslutanderätt i KOS-ärenden bör utredas

Företagarna framhåller i yttrandet även att frågan om att ge Konkurrensverket beslutanderätt i ärenden om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) bör utredas. Den pågående utredningen om en beslutanderätt för Konkurrensverket (dir. 2015:48) bör ges ett tilläggsuppdrag att se över denna frågeställning.

Företagarna kommenterar i sitt yttrande även andra delar av Kommunallagsutredningens förslag.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.