För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar om framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten

Företagarna tillstyrker att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla valfrihet i fråga om hemtjänst, men avstyrker att kommunerna ska få bestämma vilka tjänster inom hemtjänsten som ska omfattas av valfrihet. Vi förordar ett obligatoriskt LOV-system avseende hemtjänst i stället för att låta kommunerna välja mellan LOV och LOU.

 

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande och vill lämna följande kommentarer.

 

Sammanfattning

 

- Företagarna anser att valfrihet är viktigt att värna och utveckla och ställer sig fullt ut bakom utredningens ambition att förstärka valfriheten för brukarna.

- Företagarna tillstyrker förslaget att i socialtjänstlagen införa en reglering om att alla kommuner ska bli skyldiga att tillhandahålla valfrihet för sina brukare. Vi anser dock att rättsmedel behövs och bör utredas.

- Företagarna anser att hemtjänst ska omfattas av valfrihet och att det är viktigt med en enhetlighet i detta avseende. Förslaget att kommunerna själva ska få bestämma vilka tjänster inom hemtjänsten som ska omfattas av valfrihetslösningen avstyrks.

- Företagarna anser att utredningen borde ha föreslagit ett obligatoriskt LOV-system avseende hemtjänst i stället för att låta kommunerna välja mellan LOV och LOU. Det finns såväl ur ett småföretags- och mångfaldsperspektiv som ur ett brukarperspektiv fördelar med LOV-systemet.

- Företagarna ser i sig positivt på förslaget att ge kommunerna vägledning angående hur de kan skapa valfrihet för särskilt boende. Vi anser dock att en ny utredning närmare bör analysera hur valfrihet kan införas avseende särskilt boende och anser att valfrihet enligt LOV måste ingå i en sådan analys.

- Företagarna anser att frågan om avdragsförbudet för moms vid stadigvarande bostad bör ses över.

- Företagarna framhåller att ersättningsystemens utformning och nivåer har stor betydelse för utförarnas möjligheter att bedriva och utveckla sina verksamheter, liksom vikten av konkurrensneutralitet mellan egenregiverksamhet och privata utförare.

- Företagarna betonar vikten av att kvalitetsuppföljning dels sker och dels är likvärdig för alla aktörer, inklusive kommunens egenregiverksamhet.

- Företagarna anser att utredningens lagförslag bör kompletteras med bestämmelser som stadgar om konkurrensneutrala villkor mellan egenregi och externa leverantörer.

- Företagarna anser att det bör införas en bestämmelse om öppen redovisning av upphandlande myndighets efterkalkyl för egenregiverksamheten.

- Företagarna ser positivt på satsningar för kvalitetssäkrad och lättillgänglig information, men framhåller att Socialstyrelsens arbete med detta bör sammankopplas med Konkurrensverkets upphandlingsstödjande arbete. Vi betonar att även utförarna kan ha behov av stöd i denna process.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.