headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar: Nya regler om upphandling

Företagarna har yttrat sig över ett förslag till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv ska genomföras i Sverige.

Företagarna har yttrat sig över ett förslag till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv ska genomföras i Sverige. Vi instämmer bland annat i uredarens bedömning att krav på tecknande av kollektivavtal inte är ett tillåtet krav i en upphandling och att rättsläget inte förändras på denna punkt genom det nya EU-direktivet. Vi delar även utredarens bedömning att reserverade kontrakt för vissa tjänster inte ska införas. Vi motsätter vi oss dock förslaget att inköpscentraler ska ges möjlighet att bedriva grossistverksamhet och framför även synpunkter på andra delar av förslaget.

Taggar
Riks Remiss