För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar ny Patent- och marknadsdomstol

Företagarna ser positivt på en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Vi motsätter oss dock den föreslagna ordningen, i synnerhet den långa instanskedjan som innebär ökade kostnader.

Remissvar – Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade departementspromemoria (Ds) och vill lämna följande kommentarer.


Sammanfattning
Företagarna ser positivt på att samla de konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga målen i en gemensam domstolslösning.

Företagarna motsätter sig dock att detta sker på det sätt som föreslås. Vi anser att förslaget i viktiga avseenden måste omarbetas om det ska genomföras.

Den absolut främsta anledningen till detta är den föreslagna långa instanskedjan med tre domstolsinstanser som norm. Detta innebär för flera måltyper en förlängd instansordning och därmed ökade kostnader, vilket vore mycket negativt för näringslivet. Tidsaspekten är en helt central rättssäkerhetsfråga, särskilt för de många små företagen med begränsade ekonomiska resurser. Det föreslagna systemet kommer därmed innebära försämrade möjligheter för små företag att ta tillvara sin rätt.

Företagarna kan se fördelar med en lösning som innebär en "breddad" specialdomstol. Vi anser att en ny ordning hur som helst bör utgå från dagens system i Marknadsdomstolen (MD). En sådan lösning har visat sig ha goda förutsättningar att tillgodose företagens grundläggande krav på kvalitet och effektivitet.

Företagarna anser att domstolssystemet måste bygga på hög specialisering och kompetens redan i första domstolsinstans. På så sätt kan antalet instanser begränsas och domstolsprocessen snabbas upp med bibehållen hög kvalitet.

Företagarna avstyrker valet av Högsta domstolen (HD) som slutlig prejudicerande domstolsinstans för dessa typer av mål. En eventuell specialiserad överdomstol bör i stället ges ansvar för prejudikatbildningen inom de berörda rättsområdena, dock med en "ventil" till HD för prejudicerande prövning för vissa typer av rättsliga frågor.

Företagarna anser att det bör göras en mer grundlig analys av eventuella ytterligare rättsområden att inkludera i domstolslösningen.

 

Företagarna förordar namnet "Marknadsdomstolen" i stället för "Patent- och marknadsdomstolen".

Företagarna ställer sig bakom att frågan om att ge beslutanderätt till Konkurrensverket i fler mål- och ärendetyper ska utredas närmare.

Företagarna anser att även frågan om domstolslösning borde utredas vidare, helst inom ramen för en offentlig utredning, för att bli allsidigt belyst och analyserad.

Företagarna anser att konsekvensanalysen uppvisar stora brister. Till skillnad från vad som anges i konsekvensanalysen befarar vi påtagliga problem med den föreslagna ordningen, i synnerhet för de små företagen.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.