För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Promemorian Investeraravdrag

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om Investeraravdrag och får framhålla följande.

Företagarna välkomnar förslaget som innebär en definitiv skattelättnad för privatpersoner som investerar i små bolag. Det visar att regeringen tagit fasta på den kritik som framförts mot Företagsskattekommitténs första delbetänkande "Skatteincitament för riskkapital" SOU 2012:3, som enbart var en kredit. Företagarna skickade i februari 2012 en hemställan om Investeraravdrag till regeringen. Det nu remitterade förslaget har grundläggande likheter med vårt förslag men också en del skillnader. Det kan utvecklas och förbättras för att bli ett mer effektivt för att underlätta små företags tillgång till riskvilligt kapital.

Företagarna tillstyrker förslaget med följande förslag och kommentarer.

Övergripande synpunkter

Förslaget om investeraravdrag kan bli en värdefull insats som till en låg statsfinansiell kostnad skapar en hävstång för tillväxt i tidiga skeden av företagens livscykel. Det är en välkommen bekräftelse av att Sverige behöver fler ägarledda företag och fler som får möjlighet att växa. Reformen har betydelse både genom att den kan bidra till att göra små bolag mer robusta och öka deras ekonomiska motståndskraft men även för att det skickar en viktig signal som kan stärka investeringsviljan i dessa bolag.

Ett grundläggande problem är att Sverige har för få växande företag och bristen på riskvilligt kapital är en bidragande orsak. Enligt färska uppgifter är det, trots en inbromsning i ekonomin, fortfarande ungefär två av tre små företag som vill växa men finansieringen har blivit ett allt större problem. Alltför många har svårt att få finansiering via banken eftersom de saknar tillräckliga säkerheter. Företagaren själv har ofta redan satsat både tid och alla pengar i sitt företag. Riskkapitalmarknaden är inte öppen för de små företagen. De är ofta hänvisade till släkt och vänner för att kunna utveckla sitt företagande. Då behövs en riskpremie för att balansera den högre risk som en investering i ett mindre bolag innebär.

En panelundersökning bland våra medlemmar (oktober 2012) visar att 68 procent av ca 1 000 svarande anser att investeraravdrag skulle underlätta småföretagens tillgång till kapital.

I det förslag till investeraravdrag som Företagarna tog fram i februari 2012 var skatterabatten värd 20 procent av investeringen, och anser att värdet bör ökas till denna nivå men ser regeringens förslag som ett första steg på vägen mot detta mål.

Synpunkter på särskilda delar av förslaget

Fast driftsställe Företagarna är också positiva till villkoret om att företaget ska ha ett fast driftsställe i Sverige för att investeringen ska kunna ge skattelättnad. Det är ett sätt att värna den svenska skattebasen som enligt exempel från andra EU länder bör kunna förenas med EU-rätten.

Lagerbolag Det är positivt att förslaget inte begränsas till fall där andelarna förvärvas direkt vid bolagets start utan även öppnar för investeraravdrag vid förvärv av andelar i s.k. lagerbolag. Det är en vanlig metod av förvärv som uppfyller de syften som ligger till grund för reformen.

Tidpunkten för avdraget Med regeringens förslag får investeraravdrag göras det år full betalning har skett och avdraget kan inte delas upp. Om lönevillkoret inte uppfylls förrän året efter betalningsåret får investeraravdraget göras det året i stället.

Företagarna föreslog att investeraren skulle ha möjlighet att välja att göra avdraget under betalningsåret och de två följande åren och att det även skulle vara möjligt att dela upp avdraget mellan åren.

Om man väljer att ta bort denna flexibilitet är det extra viktigt att inte samtidigt ställa villkor som företaget måste uppfylla alltför snabbt eftersom det kan hindra användningen av åtgärden. Det är rimligt att även rörelsevillkoret får uppfyllas senast året efter betalningsåret. Företagarna anser att förslaget bör ändras så att det ska räcka att företaget senast året efter betalningsåret uppfyller både villkoret att huvudsakligen bedriva rörelse och lönevillkoret. Det är rimligt att avdraget får göras när båda villkoren har uppfyllts.

Lönevillkoret Regeringens förslag innehåller ett villkor om att företagets årliga lönesumma ska motsvara minst 300 000 kr antingen betalningsåret eller året därefter för att investeraren ska kunna få skattelättnaden.

I Företagarnas förslag ställdes lönevillkoret i relation till hur stor investering som gjordes. Det är stor skillnad mellan förutsättningarna för ett nystartat litet företag som inte tidigare har någon anställd å ena sidan och ett etablerat företag med anställda som ska expandera. För att båda ska kunna omfattas krävs en flexibel lösning. Företagarna föreslog att löneunderlaget ska motsvara minst en tredjedel av investeringen, dock högst 500 000 kr för betalningsåret eller året därefter. Genom denna konstruktion stimuleras investeringar i företag som drivs aktivt men innebär samtidigt att flera nya företag kan få nytta av åtgärden. En lönesumma på 300 000 kr kostar företaget 394 000 kr inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter. Det kan betyda att ett litet företag som har chans att få tillskott med 400 000 kr helt skulle behöva använda kapitaltillskottet till lönekostnader, trots att företaget skulle ha bättre nytta av exempelvis en maskin eller en expertrapport. Företagarna anser därför att vårt förslag bättre tar hänsyn till de små företagens villkor och vidhåller därför förslaget.

Lång karenstid utan avtrappning av återföringsskyldigheten Regeringen föreslår att hela avdraget ska återföras om andelarna avyttras något av de fem åren efter betalningsåret.

Med Företagarnas förslag fanns en avtrappning av skyldigheten att återföra avdraget om andelarna såldes. Med en avtrappningstid på tre år skulle en försäljning första året efter avdraget leda till full återföring, såldes aktierna andra året skulle två tredjedelar av avdraget återföras etc. Företagarna är kritiska mot den långa karenstiden i regeringens förslag och än mer att den helt saknar avtrappning. Det ger en starkare inlåsningseffekt vilket är negativt för utvecklingen av mindre nya företag som behöver ha frihet att omstrukturera verksamheten. Företagarna anser därför att vårt förslag bättre tar hänsyn till de små företagens villkor och vidhåller därför förslaget.

Interna förvärv Regeringens förslag till begränsningar av möjligheten att använda investeraravdrag i samband med s.k. interna förvärv innehåller regler som är mycket komplexa och skulle behöva förenklas och avgränsas. Det är mycket angeläget att regeln inte försvårar omstruktureringar och hindrar investeraravdrag annat än i fall där det verkligen är motiverat. Företagarna kan i och för sig ha förståelse för en spärr mot förvärv som enbart går ut på att omvandla "gamla" investeringar till nya som skulle ge investeraravdrag utan att tillföra något nytt kapital. Men utformningen av regeln i förslaget stannar inte vid detta utan träffar betydligt bredare. Enligt förslaget skulle regeln även hindra investeraravdrag i fall där företaget exempelvis året innan betalningsåret har förvärvat en liten men viktig verksamhet från grundaren och därefter satsar på expansion där flera miljoner ska skjutas till i en nyemission. Det är inte rimligt att hindra att investeraravdrag medges i denna och liknande situationer. En lösning är att investeraravdrag medges för nettotillskottet efter avdrag för s.k. interna förvärv inom viss tid dessförinnan. Det skulle förhindra att "gammalt kapital" ger rätt till skattelättnad. En annan möjlighet kan vara att införa en ventil som öppnar för investeraravdrag om det finns särskilda skäl.

Motsvarande lösning bör gälla beträffande villkoren i 43 kap 26 § om återföring vid s.k. interna förvärv inom två år efter betalningsåret.

Begränsning av underlag för gränsbelopp Enligt regeringens förslag ska underlaget för gränsbelopp för kvalificerade andelar i fåmansbolag begränsas till 85 procent om investeraravdrag har använts. Företagarna är mycket kritiska till detta förslag som skulle innebära en stor ökning av komplexiteten av de redan mycket krångliga reglerna och behöver förenklas. Samtidigt skulle förslaget allvarligt försämra effekterna. Investeraravdraget är en definitiv skattelättnad för privatpersoner som investerar i mindre bolag. Den klart största gruppen som kommer att använda reformen är personer som har kvalificerade andelar i fåmansbolag. Det skulle därmed vara kontraproduktivt att beskära deras möjligheter och incitament för att öka investeringarna

Företagarnas förslag innehåller inte denna begränsning och vi vidhåller att investeraravdraget inte bör begränsa underlaget för gränsbelopp utan omkostnadsbeloppet bör få räknas fullt ut såväl för kvalificerade andelar som för andra andelar i mindre bolag.

Ikraftträdande Regeringens förslag ska träda i kraft tidigast den 1 september 2013 och avse förvärv av andelar som sker efter den 31 augusti 2013. Företagarna är införstådda med att förslaget måste godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Företagarna föreslår dock att reglerna utformas så att de – efter kommissionens godkännande – kan tillämpas på förvärv av andelar som sker från och med januari 2013. En sådan lösning skulle få positiva effekter för företag som ser allt större svårigheter att finna finansiering. En tidigareläggning skulle vara särskilt värdefull i ett läge när den svenska ekonomin står inför en allt tydligare inbromsning och de länder vi exporterar till redan är drabbade av vikande konjunktur och skuldkris.

Avslutningsvis konstaterar vi att, regeringens förslag är välkommet och kan bli effektivt men samtidigt kan förbättras med de synpunkter vi framfört. Det skulle därmed effektivt kunna bidra till att underlätta finansieringen så att fler små bolag kan utvecklas och växa. Det är ett första mycket viktigt steg som inom något år bör utvärderas och utvecklas vidare.

Företagarna

Henrik Sjöholm, Chef Politik Analys & Opinion

Annika Fritsch, Skatteexpert

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.