headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissvar – Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande (Ds 2011:29)

1 dec 2011
Företagarna stödjer utredningens huvudsakliga förslag om en sammanslagning av export- och investeringsfrämjandet, genom att investeringsfrämjandet förs över till Exportrådet. I remissvaret framhåller Företagarna också att Exportrådets prissättning bör ses över.

Allmänna synpunkter

Företagarna delar utredningens bedömning att nyttan av de statliga medlen för export- och investeringsfrämjandet kan öka om verksamheten utförs i en och samma organisation.

Företagarna betonar även importens betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Vi anser att en övergång till en handelsfrämjande organisation, täckande såväl import och export som investeringar, bör utredas.

I remissvaret framförs också att det är viktigt med en nära samverkan med näringslivet och med de svenska regionerna i export- och investeringsfrämjandet.

Exportrådets finansiering

Många småföretag upplever att Exportrådets avgifter är för höga. Företagarna anser därför att regeringen bör se över Exportrådets prissättning och analysera möjligheten att skapa någon form av resultatbaserad prissättning. Det skulle minska tröskeleffekten för småföretagen och samtidigt skapa incitament för ett mer effektivt exportfrämjande.

Remissvar - Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap