För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar – Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Företagarna tillstyrker utredningens förslag, som innebär en liberalisering i fråga om gårdsförsäljning. Företagarna menar att förslaget är en viktig del i att stärka den svenska turism- och besöksnäringen. På sikt ser vi även att förslaget kan bidra till ett ökat företagande och ökad sysselsättning. Förslaget gynnar inte bara de små vingårdarna och bryggerierna utan hela den lokala och regionala ekonomin främjas.

Företagarna vill lämna följande synpunkter på delbetänkandet.

Utredningen

Utredningens uppdrag har varit att undersöka om det överhuvudtaget går att införa gårdsförsäljning med hänsyn till EU-rätten och ett bibehållet detaljhandelsmonopol och utan att det äventyrar folkhälsan. Slutsatsen är att det går att införa gårdsförsäljning under de i utredningen angivna förutsättningarna. Det måste ske enligt en modell som inte hindrar utländska tillverkare att få sina produkter sålda genom gårdsförsäljning eller att etablera sig i Sverige för att bedriva gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning behöver också vara konsekvent med den svenska alkoholpolitiken.

Utredningen konstaterar att gårdsförsäljning av enbart svenskproducerade drycker inte är förenligt med EU-rätten. Därför föreslår utredningen att en tillverkare vid gårdsförsäljning ska få sälja, inte bara egenproducerade alkoholdrycker utan också alkoholdrycker av samma slag som hon eller han tillverkar.

Enligt utredningen ska kommunerna ansvara för tillstånd och tillsyn av försäljningen. För att få tillstånd ställer utredningen upp en rad krav. Kraven är till exempel att tillverkningen sker yrkesmässigt. Vidare får gårdsförsäljningen endast ske i samband med studiebesök på tillverkningsstället, föreläsning eller någon annan liknande upplevelsetjänst med anknytning till alkoholdrycken som erbjuds mot betalning. Dessutom ställs det enligt förslaget kvantitativa begränsningar, både individuella som totala.

Synpunkter

Företagarna tillstyrker utredningens förslag, som innebär en liberalisering i fråga om gårdsförsäljning. Företagarna menar att förslaget är en viktig del i att stärka den svenska turism- och besöksnäringen. På sikt ser vi även att förslaget kan bidra till ett ökat företagande och ökad sysselsättning. Förslaget gynnar inte bara de små vingårdarna och bryggerierna utan hela den lokala och regionala ekonomin främjas.

Även om förslaget får ses som en liberalisering av det nuvarande regelverket, när det gäller försäljning av alkoholhaltiga drycker, är den nya försäljningskanalen starkt begränsad. Förslaget innebär inte att alkoholförsäljningen släpps fri utan det är en försäljningskanal som är kontrollerbar.

Det kan inte uteslutas att utredningens förslag innebär ett ifrågasättande av det svenska detaljhandelsmonopolet . Företagarna välkomnar en eventuell prövning av EU-domstolen om gårdsförsäljning är förenligt med detaljhandelsmonopolet.

Företagarna menar också att det är viktigt att regeringen följer upp vilka effekter ett genomförande av förslaget skulle innebära. Det gäller både att utvärdera vilka konsekvenser förslaget fått för näringslivet som de alkoholpolitiska effekterna i stort. Ett område som en sådan utvärdering kan titta närmare på är bland annat de kvantitativa begränsningar som föreslås. Det är enligt Företagarna viktigt att följa försäljningsutvecklingen för att eventuellt kunna revidera de föreslagna kvantiteterna. Det är dessutom viktigt att kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverksamhet fungerar tillfredsställande.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar – Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.