headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Övervakning och transparens på elmarknaden

18 apr 2011
Med anledning av att Sverige även denna vinter upplevt produktionsbortfall inom elproduktionen, med stigande priser som följd, och de risker vi vet finns med samägd kärnkraft välkomnar Företagarna regeringens beslut att ge Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att analysera övervakning och transparens på elmarknaden.

EI konstaterar att det råder en förtroendekris på den svenska elmarknaden och lägger fram ett antal förslag som syftar till att skapa ett bättre förtroende, bland annat genom ökad transparens. Företagarna välkomnar visserligen förslagen men anser att de inte är tillräckligt resoluta. Vi tror det behövs ett än mer kraftfullt agerande för att komma tillrätta med de brister vi ser på dagens elmarknad. Bland annat efterfrågar Företagarna en bättre översyn av elnätsbolagen, då de utgör naturliga monopol.

Bland svenska småföretagare finns en stor oro då osäkerheten om framtida elproduktion, och därmed konkurrenskraftiga priser, är stor. Det vi nu ser ske är att investeringar, pga. osäkerheten, görs utomlands och att småföretagen tvingas kompensera höga energikostnader genom att dra ned på antalet anställda. Det är givetvis negativt för svensk tillväxt och jobbskapande, speciellt med tanke på att över 99 procent av landets företag är små samt att det är dessa som drar svensk tillväxt och sysselsättning, och vars betydelse kommer att öka ytterligare framöver.

 

Ladda hem remissyttrandet

Energimarknadsinspektionens rapport Övervakning och transparens på elmarknaden

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap