För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (Ds 2011:18)

Företagarna framhåller sin positiva syn på åtgärder som leder till att människors arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt, till exempel genom förslaget om ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Företagarna framför också ett krav på att slopa företagens sjuklöneansvar och tvånget att lägga ned lönsamma företag enligt rehabiliteringskedjan. Vidare pekar Företagarna på vikten av att handläggare på myndigheter har den utbildning och kompetens som krävs för att tillämpa de av riksdagen beslutade reglerna på ett korrekt sätt.

Yttrande

Företagarna begränsar sig till de delar som främst är av betydelse för företagandet.

Till en början kan framhållas att Företagarna i princip är positiva till åtgärder som leder till att människors arbetsförmåga tas till vara på bästa sätt, till exempel genom förslaget om utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Slopa företagens sjuklöneansvar

Företagarna har tidigare kritiserat att arbetsgivare i vissa fall tvingas betala sjuklön under flera perioder för samma sjukdom. Företagarna välkomnar därför förslaget om att arbetsgivare inte ska vara skyldig att utge sjuklön för arbetstagare som inte återgått i arbete hos arbetsgivaren sedan arbetsgivaren senast utgav sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Företagarna vill emellertid i detta sammanhang åter framföra att

Sjuklöneansvaret måste avskaffas bland annat av arbetsmarknadspolitiska skäl. Sjuklöneansvaret leder till färre arbetstillfällen eftersom många företagare inte vill anställda på grund av det. Detta framgår tydligt av de undersökningar som gjorts av Företagarna. Företagarna menar också att nuvarande system är orimligt eftersom arbetsgivaren måste ansvara för sjukskrivningar av alla slag, även sådant som orsakats av andra, beror på fritidsaktiviteter etc. Sjuklöneansvaret har inte heller visat sig ha någon effekt på sjuktalen.

Skapa bättre överensstämmelse mellan sjukförsäkringen och arbetsrätten

Att det arbetsrättsliga rehabiliteringsansvaret inte korrelerar med sjukförsäkringen har inte getts någon lösning i promemorian. Företagarna vill därför att den frågan utreds snarast.

Slopa tvånget att lägga ned lönsamma företag enligt rehabiliteringskedjan

Ett flertal företagare har fått problem med myndighetskrav att lägga ned lönsamma verksamheter efter sex månader sjukdom på grund av att man går från Försäkringskassans regler till a-kassereglerna, som i princip säger att man inte får driva företag om man ska få ersättning. Detta måste förändras. Det förtjänas därvid att påpekas att det givetvis är en väsentlig skillnad att tvingas lägga ned ett företag jämfört med att som anställd efter sex månader pröva att få en ny anställning i enlighet med rehabiliteringskedjan. Det finns därför starka skäl att ha olika regler för anställda respektive företagare i detta fall. Detta måste ses över. Ett första steg skulle kunna vara att förlänga tiden för övergång från Försäkringskassans regler till a-kassereglerna till ett år.

Tillse att handläggare har rätt kompetens

I promemorian diskuteras även förtroendet för Försäkringskassan. Företagarna känner inte till förhållandena i detalj vid Försäkringskassan, men vill i detta sammanhang göra ett allmänt påpekande av vikten av att handläggare på myndigheter har den utbildning och kompetens som krävs för att tillämpa de av riksdagen beslutade reglerna på ett korrekt sätt.

 

Ladda hem remissyttrandet

Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.