För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39)

Företagarna är positiva till utredningens förslag om bl.a. ökad konfidentialitet i medlingsförfaranden. Förslagen syftar till att öka användandet av medling som tvistelösningsmetod.

Företagarna har fått rubricerat förslag på remiss och får lämna följande synpunkter.

Trots de möjligheter till lagreglerad medling som finns idag kan det konstateras att det alltjämt är ovanligt att tvister avgörs genom medling. Företagarna är positivt till medling som metod vilket även framfördes i vårt remissvar till betänkandet Alternativ tvistlösning (SOU 2007:26).

Utredningens förslag om möjlighet till stadfästelse av medlingsöverenskommelse är klart positivt och bör öka medlingens attraktionskraft betydligt. Genom att överenskommelsen härigenom görs verkställbar kan parterna undvika ett mer tidsödande och kostsamt domstols- eller skiljeförfarande. Också förslagen om att i lag säkerställa att talefrister och preskriptionstider inte löper ut under medlingsprocessen bör ha en positiv inverkan på användandet av medling.

Bristerna i konfidentialitet enligt nu gällande regelverk är en osäkerhetsfaktor som gör att parter tvekar inför användandet av ett medlingsförfarande. Utredningens förslag om dels tystnadsplikt för medlaren, dels förbud för medlare och biträden att höras som vittnen ser vi därmed som betydelsefulla förbättringar.

Mot bakgrund av ovan tillstyrker Företagarna förslaget.

 

Relaterade dokument

Remissvar Medling i vissa privaträttsliga tvister.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.