För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Europeiska kommissionens konsultationsdokument om kollektiv prövning

Företagarna är negativa till att införa ett EU-system för kollektiv prövning. Vi bedömer att det sammantaget skulle innebär övervägande risker för de små företagen med att införa ett sådant system. För det fall kollektiv prövning ändå skulle genomföras pekar vi i yttrandet på viktiga principer som bör gälla för ett sådant system.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter till Justitiedepartementet på rubricerade konsultationsdokument och får med anledning härav anföra följande.

Företagarna anser principiellt att det är fel väg att gå att använda kollektiv prövning av skadeståndsfrågor som ett medel för att främja genomslag av den materiella EU-rätten. Att främja effektivitet och genomslag i de EU-rättsliga regleringarna bör i stället uppnås genom en ändamålsenlig tillsyn över EU-regleringarna genom relevanta offentliga myndigheters försorg.

Företagarna noterar att Europeiska kommissionens konsultationsdokument omfattar skadeståndsanspråk från såväl konsumenter som företag, vilket i sig är något som Företagarna ser positivt på. Även små företag kan vara skadelidande och därmed ha intressen av att kunna utkräva ersättning.

Små företag kan i sin verksamhet dock komma att drabbas hårt om de skulle utsättas för ogrundade kollektiva processer. Sådana processer kan få betydande negativ inverkan på småföretagens verksamhet i form av tid och kostnader och inte minst i form av förlorad good-will gentemot företagens kunder. Vi ser risker för att ett system med kollektiv prövning skulle kunna leda till en utveckling med missbruk av systemet och accelererande skadeståndsprocesser och det vore inte de små företagen betjänta av.

Sammantaget anser vi att det innebär övervägande risker för de små företagen med att införa ett system för kollektiv prövning.

Om en reglering om kollektiv prövning, trots allt, skulle aktualiseras anser Företagarna att bland annat följande är av stor betydelse:

  • Regleringen bör inte bara ge drabbade konsumenter rätt till kollektiv prövning, utan även drabbade företag.
  • Regleringen bör endast öppna för anspråk som baseras på av domstol konstaterade och lagakraftvunna lagöverträdelser.
  • Regleringen bör baseras på en opt in-lösning, där de som vill vara med måste anmäla sitt intresse för detta. En opt out-lösning måste undvikas.
  • Regleringen bör möjliggöra talan genom representativa organ såväl för konsumenter som för företag.
  • Regleringen bör bygga på loser pays principle. Processdrivande modeller måste undvikas.

Som anförts inledningsvis är Företagarna dock i grunden negativa till ett införande av en EU- reglering om kollektiv prövning.

 

Ladda hem remissyttrandet

Europeiska kommissionens konsultationsdokument om kollektiv prövning

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.