För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling

Företagarna anser att EU-kommissionens initiativ att öka användningen av e-upphandling inom EU är välkommet. Företagarna anser därvid bland annat att det är viktigt att e-upphandlingssystemen är brett tillgängliga och att det är bra att systemet med kvalificerade signaturer ses över.

Företagarna har fått rubricerade grönbok på remiss från Finansdepartementet och får med anledning härav anföra följande.

Företagarna kan inledningsvis konstatera att kommissionen med elektronisk upphandling (e-upphandling) avser IKT-baserad kommunikation och behandling i hela upphandlingskedjan, dvs. allt ifrån offentliggörande av meddelanden om anbud till fakturering och betalning.

Kommissionens rapport visar att e-upphandling i dag sker i ytterst begränsad omfattning inom EU. Kommissionen synes enligt Företagarnas mening ha identifierat de problem som i huvudsak förefaller existera vad beträffar e-upphandling.

Företagarna anser att kommissionens initiativ att öka användningen av e-upphandling inom EU är välkommet. E-upphandling innebär möjligheter i form av ökad tillgänglighet, ökad transparens och ökad effektivitet i upphandlingssystemet. Rätt utformat kan detta innebära fördelar för såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer. Mot denna bakgrund instämmer Företagarna i att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka förutsättningarna att göra e-upphandlingar över gränserna inom EU.

Det är viktigt att e-upphandlingssystemen har en ändamålsenlig utformning, för att de ska fungera väl. Företagarna instämmer med vad kommissionen anför om vikten av att e-upphandlingssystemen är brett tillgängliga. För att små företag ska kunna delta i e-upphandling är det av central betydelse att de tekniska lösningar som byggs upp kan kommunicera med varandra. Det är inte ekonomiskt eller praktiskt möjligt för ett litet enskilt företag att investera i olika tekniska lösningar för att kunna delta i olika e-upphandlingar. Dagens fragmenterade situation innebär hinder för småföretagens tillgång till och möjligheter att delta i gränsöverskridande e-upphandling. Mot denna bakgrund stödjer vi kommissionens avsikt att förtydliga vilka villkor för tillträde som e-upphandlingssystem och e-upphandlingsförfaranden måste uppfylla. I detta ligger att kommissionen på EU-nivå avser ta fram en minimiuppsättning egenskaper som ska finnas i varje e-upphandlingssystem i syfte att garantera att det är brett tillgängligt. Av samma skäl ställer vi oss även positiva till att på EU-nivå ta initiativ till att uppmuntra standardisering av centrala processer och system, såsom mallar för inlämning av anbud. Det är viktigt att skapa förutsättningar för företagen att delta i upphandlingsprocesser i olika system utan att det ska vara kostsamt och tidskrävande. I sammanhanget vill vi dock peka på att de olika krav som ställs i förfrågningsunderlagen givetvis även i fortsättningen måste utformas utifrån vad som är proportionerligt och relevant för den specifika upphandlingen, vilket medför ytterst begränsade möjligheter till standardisering i det avseendet.

Kommissionen skriver på s. 18 i grönboken att det på sikt kan behöva säkerställas att alla e-upphandlingssystem är användarvänliga för små och medelstora företag. Företagarna anser att en sådan översyn ter sig självklar och vi vill betona att användarvänligheten för små och medelstora företag bör vara en viktig parameter redan från början och under hela processen vid framtagandet av e-upphandlingssystemen.

Företagarna instämmer vidare i att EU bör arbeta för att underlätta och uppmuntra ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering och andra förutsättningar som företagen behöver bl. a. för att kunna delta i e-upphandlingar. Det är välkommet att systemet med kvalificerade signaturer ses över, eftersom detta system är administrativt tungt och innebär begränsad tillgänglighet för de ekonomiska aktörerna.

Företagarna har tyvärr ingen möjlighet att särskilt kommentera de enskilda frågor som kommissionen har ställt i anslutning till de olika sakområdena.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissyttrande - Grönbok e-upphandling

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.