För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Europeiska kommissionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter

Företagarna är positiva till nya ingripandeprocedurer som inte är onödigt betungande för berörda parter, förutsatt att procedurerna är tillräckligt rättssäkra. Vi har dock specifika invändningar emot utformningen av det förenklade förfarande och det särskilda förfarande vid små sändningar som föreslås gälla vid ingripande mot misstänkt varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor.

Företagarna kan konstatera att företag som har immateriella rättigheter såsom varumärken, upphovsrätter eller patent drabbas vid intrång i dessa rättigheter och även av handel med intrångsgörande varor. Europeiska kommissionen konstaterar att detta är ett växande problem och har presenterat det remitterade förslaget i syfte att ge tullmyndigheterna bättre möjligheter att ingripa i fråga om varor som misstänks utgöra intrång i immateriella rättigheter.

Förenklat förfarande

För varor som misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade föreslås i art. 23 ett förenklat förfarande. Förfarandet innebär att varorna under vissa förutsättningar får förstöras utan att man först behöver fastställa om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet. Enligt denna procedur ska samtycke till förstöring presumeras om ägaren till varorna inte uttryckligen motsatt sig detta. Rättighetsinnehavaren ska i sin tur samtycka till förstöringen och ska även ansvara för och bekosta densamma. Om en överenskommelse inte nås måste rättighetsinnehavaren inleda ett rättsligt förfarande för fastställande av ett intrång, annars frigörs varorna.

Företagarna anser att det är positivt att söka hitta ingripandeprocedurer som inte är onödigt betungande för berörda parter, under förutsättning att procedurerna uppställer ett tillräckligt mått av rättssäkerhet. Företagarna finner att förslaget till förenklat förfarande i sig är intressant.

Dock ser vi problem med förslaget till förenklat förfarande i den del som innebär att rättighetsinnehavaren ska ansvara för och bekosta förstöringen av varorna. En sådan ordning innebär betungande merkostnader för små företag som är rättighetsinnehavare och som drabbats av intrång i form av varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor. Merkostnaderna torde bli extra höga om det handlar om varor där det av exempelvis miljöhänsyn krävs att särskilda procedurer iakttas vid förstöringen. Vi motsätter oss därför förslaget i denna specifika del och förordar att man hittar en annan lösning. I andra hand kan stödåtgärder för små företag som är rättighetsinnehavare och hamnar i dessa situationer övervägas.

Särskilt förfarande för små sändningar

Vidare föreslås i art. 24 ett särskilt förfarande för små sändningar som misstänks vara varumärkesförfalskade eller pirattillverkade och som omfattas av en ansökan om tullens ingripande från en rättighetsinnehavares sida. Sådana varor ska enligt förslaget kunna förstöras utan att rättighetsinnehavaren involveras och på bekostnad av tullen, under förutsättning att ägaren till varorna inte uttryckligen motsatt sig förstöring.

Som tidigare nämnts är Företagarna positivt inställda till förenklade procedurer som på ett rättssäkert sätt kan reducera administrationen i dessa situationer. Dock kan vi konstatera att det i förslaget inte fastslås vad som avses med sådana "små sändningar", utan detta föreslås överlåtas till den Europeiska kommissionen att fastställa. Företagarna har invändningar emot detta upplägg. Vi anser att det i förordningen måste förklaras vad som avses med "små sändningar" och finner att det presenterade förslaget har en otillfredsställande utformning i denna del. Utan en sådan precisering är det inte möjligt för oss att ta ställning till förslaget om särskilt förfarande för små sändningar.

 

 

Ladda hem remissyttrandet

Europeiska kommissionens förslag till ny förordning angående tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.