För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Energimarknadsinspektionens rapport Nettodebitering – Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion

Publicerad 11 feb 2011
Energimarknadsinspektionen har utrett vilka för- och nackdelar ett införande av reglering om nettodebitering skulle få i Sverige, samt hur skyldigheten att betala energiskatt på el påverkas. Energimarknadsinspektionens slutsats är att nettodebitering inte bör införas, bl.a. för att det strider mot gällande skatteregler. Företagarna anser istället att skattereglerna bör ses över så att fullständig debitering ska bli förenligt med dagens regler. Vi anser också att det bör vara möjligt även för producenter med småskalig produktion att utnyttja möjligheterna att få elcertifikat

Kort om förslaget

För att underlätta, och öka lönsamheten, för små producenter av el, som exempelvis monterar solpaneler på ett villatak, har vissa europeiska länder infört nettodebitering. Det betyder att en kvittning sker av in- och utmatad el under en period, t.ex. en månad, och producenten betalar endast för överskjutande förbrukning, alternativt får betalt för överskjutande produktion. Ett system med nettodebitering kan kombineras med nettomätning, det vill säga en mätare installeras i den gemensamma mätpunkten och kvittar redan vid mätningen in- och utmatning av el. Med nettomätning redovisas enbart den överskjutande konsumtionen eller produktionen.

Energimarknadsinspektionen (EI) har utrett vilka för- och nackdelar ett införande av reglering om nettodebitering skulle få i Sverige, samt hur skyldigheten att betala energiskatt på el påverkas. EI:s slutsatser redovisas i förslaget.

Dagens regler samt Energimarknadsinspektionens förslag

Det finns idag inga regler i Sverige beträffande nettodebitering. Däremot finns det andra regler som påverkar elanvändare som installerar småskalig elproduktion.

Elnätsföretagen är idag skyldiga att att ansluta produktionsanläggningen till elnätet om inte särskilda skäl föreligger, exempelvis kapacitetsbrist i ledningsnätet. Avgiften som elnätsföretaget tar ut för anslutning ska dessutom anses skälig (vilket prövas av Energimarknadsinspektionen). Mätningen av överförd el ska ske både vid inmatning och uttag och det är nätföretaget som ansvara för att mätning sker. Olika regler gäller för mätning av inmatning och uttag, samt om användarens säkringsabonnemang är under eller över 63 ampere. Timavräkning gäller för större säkringsabonnemang och schablonavräkning för mindre.

Nettomätning kan ske på två sätt, antingen genom att kvittningen sker direkt i mätaren eller genom att, som idag, fortsätta mäta och rapportera inmatning och uttag separat och att kvittningen istället sker i debiteringen.

Energimarknadsinspektionens förslag är:

Oförändrat krav för inmatning, dvs timvis mätning och avräkning,Inför krav på timvis mätning och timvis avräkning för uttag i de mätpunkter där det finns produktion,Inför regler om mottagningsplikt för inmatning som sker i mätpunkter där det förekjommer uttag.

Energimarknadsinspektionen anser inte att nettodebitering bör införas, bl.a. för att det strider mot gällande skatteregler.

Företagarnas synpunkter

Företagarnas generella uppfattning är att införandet av nettodebitering är ett ändamålsenligt sätt att stödja de små elproducenter som vill vara delaktiga i omställningen till förnyelsebar energi. Nettomätning skulle kunna ge en viss förbättrad lönsamhet för produktion (åtminstone om energiskatt och moms omfattas, då en kvittning av dessa skulle ge producenten besparingar, samt om de kunde tillgodogöra sig elcertifikat). För de företag i Sverige som tillverkar och säljer exv. vertikala vindkraftverk eller solpaneler skulle införandet av nettodebitering göra stor skillnad i försäljning på hemmamarknaden, vilket självklart påverkar lönsamhet och sysselsättning positivt. Nettodebitering fungerar i Danmark samt i 43 av USA:s 50 delstater, varför vi bedömmer att det inte bör vara en omöjlighet att på sikt införa även i Sverige.

De hinder EI ser för ett införande av nettodebitering anser vi bör kunna undanröjas. Företagarna ser ett antal viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till när systemet utformas.

Underlätta småskalig elproduktion

Det bör göras så lätt som möjligt för den enskilde att investera i småskalig elproduktion, vilket förutsätter att man på något sätt kan garanteras avsättning för producerad överskottsel. Idagsläget finns det möjlighet att teckna avtal om försäljning av överskottsel (vanligen till gällande spotpris med ev. avdrag) hos ett fåtal elhandlare. Rimligen blir detta möjligt hos fler om småskalig produktion görs lönsammare och därmed blir mer utbredd. Företagarna delar EI:s uppfattning att det är bättre att låta konkurrensutsatta elhandelsföretag erbjuda avtal om köp av överskottsel än att lägga detta på elnätsföretagen, som är naturliga monopol.

Elcertifikatsystemet ska komma även små elproducenter till del

Det finns flera olika politiska styrmedel som används för att uppnå energi- och klimatmålen. Företagarna ser inga hinder till detta så länge man främst använder ekonomiska styrmedel, som baseras på så bra gjorda uppskattningar som möjligt av de externa kostnader/intäkter som är förknippade med olika energislag, och undviker direkta stöd och subventioner. Rätt utformade kan generella ekonomiska styrmedel bidra till en effektiv energipolitik, så länge konkurrensen inte snedvrids. Elcertifikatsystsemet har potential att fungera såväl marknadsmässigt som konkurrensneutralt, men då är det viktigt att anpassa systemet så att även producenter med småskalig produktion kan utnyttja möjligheterna. Idag är det ofta inte lönsamt för små elproducenter att försöka få certifikat då mätkostanden överstiger intäkterna från certifikaten. Företagarna stödjer därför förslaget att EI utreder möjligheten att bättre anpassa elcertifikatsystemet utifrån småskalig produktion.

Se över skattereglerna

Dagens skatteregler bör ses över då fullständig nettodebitering inte är förenlig med nuvarande regler. Företagarna delar därför EI:s förslag att låta Skatteverket se över möjligheten att ändra skattereglerna så nettodebitering tillåts omfatta energiskatt och moms. Det skulle underlätta för elhandlare att på frivillig basis erbjuda avtal om nettodebitering, då alla poster som elhandlaren fakturerar sina kunder skulle omfattas.

Generella regler utan undantag

Slutligen vill Företagarna betona att en effektiv elmarknad med en väl fungerande konkurrens bör vara den långsiktiga målsättningen när regelverket utformas. Undantag och svårbegripliga regler riskerar enbart att snedvrida konkurrensen och skapa tröskeleffketer som bl.a. kan hindra tillväxten.

Se istället till att underlätta för småskalig produktion då fler små elproducenter minskar beroendet av ett fåtal stora aktörer, vilket främjar en väl fungarande marknad.

 

Läs remissyttrandet:

Remissvar_Energimarknadsinspektionen_Nettodebitering_-_Förslag_till_nya_regler_för_användare_med_egen_elproduktion.pdf

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.