headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

”Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt Europeisk harmonisering”, SOU 2010:30

I juni 2009 antogs det tredje energimarknadspaketet i EU. I betänkandet ges förslag på hur detta paket ska införas i det svenska regelverket. Syftet med paketet är att skapa en gemensam inre marknad för el och naturgas.

Ett harmoniserat regelverk förväntas främja utvecklingen av gränsöverskridande handel och effektivt fungerande konkurrens på el och naturgasmarknaderna. Det är uppenbart att utredningens förslag kommer att påverka företag inom olika delar av el- respektive gasmarknaderna på ett antal olika sätt.

Företagarna betonar att målsättningen vid implementering av direktiven måste vara att begränsa den administrativa bördan som läggs på företagen, och undvika så kallad goldplating.

 

Ladda hem remissyttrandet

Inre marknadspaketet för el och naturgas

Taggar
Riks Remiss