För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Samråd beträffande förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:7) om stöd för åtgärder för att utveckla och bevara skogens mångfald

Företagarna är positiva till att särskild hänsyn har tagits till små företag bland annat genom det föreslagna undantaget från målklassning av mindre fastigheter. Vi stödjer även förslaget att det ska vara tillräckligt att bifoga en målklasskarta avseende de avdelningar som ingår i skötselplanen.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som rubriceras ovan.

På grund av den relativt korta remisstiden har Företagarna valt att besvara de delar av remissen som främst berör organisationens medlemmar.

Den nuvarande regeln i 10 a § att stöd endast lämnas för fastigheter med en produktiv skogsmark överstigande 20 hektar har visat sig utgöra ett hinder för stöd för brukningsenheter som kan bestå av flera små fastigheter. Vi är därför positiva till att särskild hänsyn har tagits till små företag bl.a. genom det föreslagna undantaget från målklassning av mindre fastigheter, samtidigt som en möjlighet föreslås att målklassa även mindre fastigheter om de i en brukningsenhet tillsammans
omfattar minst 40 hektar produktiv skogsmark.

Företagarna stödjer förslaget att det ska vara tillräckligt att bifoga en målklasskarta avseende de avdelningar som ingår i skötselplanen, och inte som idag ett krav på att målklasskarta avseende hela fastigheten, ska bifogas ansökan i 7 a §. Det har visat sig otympligt i flera fall där insatser föreslås endast på en liten del av fastigheten.

I övrigt består de föreslagna ändringarna i huvudsak förenklingar och förtydliganden, och bör därför kunna minska företagens kostnader något, vilket Företagarna ser positivt på.

 

Ladda hem remissyttrandet

Företagarnas Remissvar Skogsstyrelsen 2010

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.