För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar Fakturering efter faktisk förbrukning avseende fjärrvärme

Företagarna ser positivt på EU:s direktiv (2006/32/EG) om en effektiv slutanvändning av energi och energitjänster.

En effektivare användning av energi kommer rimligen krävas för att klara uppsatta klimatmål och kan ge stora kostnadsbesparingar för såväl företag som hushåll. Många företag visar stort intresse för åtgärder som sparar energi. För att få incitament till energibesparing är det emellertid viktigt att ha kunskap om sin förbrukning. Det är därför av central betydelse att individuell mätning kan ske, samt att kunden ges möjlighet till en snabb återkoppling av sina energieffektiviseringsåtgärder. Av den anledningen välkomnar Företagarna att fjärrvärmekunderna får möjlighet att månadsvis faktureras efter faktisk förbrukning. Företagarna anser dock att hänsyn till de små fjärrvärmeföretagens investeringskostnader av sådana krav bör tas. Vi delar därför EI:s förslag att reglerna införs 1 januari 2016.

Avseende månadsvis avläsning

Eftersom det sedan 2009 är krav på månadsvis avläsning av el ser vi det som motiverat att införa samma krav för fjärrvärme. Att kräva samtliga fjärrvärmeföretag på tätare avläsning än varje månad (dvs. veckovis, dygnsvis eller timvis) är dock inte önskvärt i dagsläget. Även om det skulle kunna realisera ytterligare en del av den totala energieffektiviseringspotentialen står det inte i proportion till de väsentligt ökade administrativa kostnaderna ett sådant krav skulle medföra för fjärrvärmeföretagen.

I de fall det finns mätare installerade som klarar månadsvis fjärravläsning ser Företagarna ingen anledning att inte använda denna potential redan idag. För att de små företagen inte ska drabbas oproportionerligt hårt av nya investeringskrav anser vi dock att detta inte bör vara ett krav förrän 1 januari 2016.

Avseende införandetidpunkt

Företagarna delar Energimarknadsinspektionens förslag om införandetidpunkt. Regler om fakturering efter faktisk förbrukning, samt månadsvis avläsning, bör börja gälla inom en period av fem år, dvs. 1 januari 2016. Även om vissa stora fjärrvärmeföretag redan i dagsläget kan tillämpa fakturering efter faktisk förbrukning så behöver många mindre företag, eller de företag som har ett stort antal småhuskunder, en längre omställningsperiod om de nya reglerna inte ska innebära en allt för stor merkostnad. Det bör dock vara möjligt för de fjärrvärmeföretag som så önskar att successivt, i takt med uppgradering av mätutrustning, införa kraven tidigare än 2016.

I förslaget görs bedömningen att krav på fakturering efter faktisk förbrukning inte kommer innebära någon betydande finansiell effekt för branschen om det införs under en femårsperiod. Detta stämmer troligen utslaget på branschnivå, för de stora fjärrvärmeföretagen och de företag som har en liten andel småhuskunder. Eftersom småhuskundernas mätare svarar för 80 procent (0,16 miljarder) av den totala merkostnaden för konvertering och många fjärrvärmeföretag uppger att de i dagsläget inte klarar fjärravläsning för småhus, kommer den finansiella belastningen vara klart kännbar för enskilda företag. Det kommer vara de mista företagen, samt de företag med en stor andel småhuskunder som drabbas hårdast. De små företagen har, till skillnad från de stora bolagen E.on, Fortum, Vattenfall och Göteborg Energi, mycket små rörelsemarginaler och är därför extra känsliga för förändringar i intäktsströmmarna. Företagarna anser därför att tidigare (exempelvis inom 2 års period) införda krav bör undvikas. Byte av mätutrustning bör, i så stor utsträckning som möjligt, tillåtas ske i den löpande verksamheten för att undvika onödiga merkostnader.

Övriga synpunkter

Företagarna är överlag positiva till införande av regler om fakturering efter faktisk förbrukning. Förutom incitament till energieffektivisering leder det till mer korrekta betalningsströmmar än nuvarande ordning. Idag får kunden vid underfakturering en uppjustering av fakturan, som kan vara klart ekonomiskt kännbar, alternativt en nedjustering av fakturan, vilket i praktiken innebär att kunden, gratis, lånat ut pengar till sin fjärrvärmeleverantör under året. En ökad kontroll över kostnaderna för sin energianvändning skulle dessutom kunna bidra till minskad frustration över höga energikostnader, vilket vi ser som en positiv följd av förslaget.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar Fakturering efter faktisk förbrukning avseende fjärrvärme

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.