För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar - Förslag till lag om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

I promemorian föreslås att den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn anpassas till den nya förordning som på EU-nivå ska gälla för sådana typer av avtal. Företagarna ställer sig bakom förslaget.

Företagarna har fått rubricerade promemoria på remiss och får med anledning härav anföra följande.

I promemorian föreslås att den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn anpassas till EU-kommissionens nya förordning om tillämpningen av artikel 101.3 i EUF-fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn. EU-förordningen är ännu inte beslutad. Ändringarna syftar således till att anpassa den svenska lagen till vad som ska gälla på EU-nivå.

Förslaget innehåller två alternativa lagtekniska lösningar till den föreslagna anpassningen. Någon skillnad mellan de två lösningarna så vitt avser lagens omfattning är inte avsedd. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Företagarna vill framhålla att det för företagen är betydelsefullt med nationella konkurrensregler som är förutsägbara och som har materiell rättslikhet med vad som gäller på EU-nivå. För att undvika att företagen ska sväva i ovisshet om rättsläget bör förändringar i det nationella regelverket ske snarast möjligt för att minimera utrymmet för tidsmässig eftersläpning i förhållande till EU-reglerna.

Det kan konstateras att den föreslagna ändringen syftar till att anpassa den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn till vad som kommer att gälla enligt EU-reglerna. Mot denna bakgrund ställer Företagarna sig bakom den av Näringsdepartementet föreslagna reformen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar - ändring gruppundantag motorfordon april 2010

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.