podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissvar - Förslag till lag om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

I promemorian föreslås att den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn anpassas till den nya förordning som på EU-nivå ska gälla för sådana typer av avtal. Företagarna ställer sig bakom förslaget.

Företagarna har fått rubricerade promemoria på remiss och får med anledning härav anföra följande.

I promemorian föreslås att den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn anpassas till EU-kommissionens nya förordning om tillämpningen av artikel 101.3 i EUF-fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn. EU-förordningen är ännu inte beslutad. Ändringarna syftar således till att anpassa den svenska lagen till vad som ska gälla på EU-nivå.

Förslaget innehåller två alternativa lagtekniska lösningar till den föreslagna anpassningen. Någon skillnad mellan de två lösningarna så vitt avser lagens omfattning är inte avsedd. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Företagarna vill framhålla att det för företagen är betydelsefullt med nationella konkurrensregler som är förutsägbara och som har materiell rättslikhet med vad som gäller på EU-nivå. För att undvika att företagen ska sväva i ovisshet om rättsläget bör förändringar i det nationella regelverket ske snarast möjligt för att minimera utrymmet för tidsmässig eftersläpning i förhållande till EU-reglerna.

Det kan konstateras att den föreslagna ändringen syftar till att anpassa den svenska lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn till vad som kommer att gälla enligt EU-reglerna. Mot denna bakgrund ställer Företagarna sig bakom den av Näringsdepartementet föreslagna reformen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar - ändring gruppundantag motorfordon april 2010

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.