podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Kraftigt fall i konjunkturindikatorn

Mycket pessimistiska förväntningar på de kommande 12 månaderna.

Företagens förväntningar för de kommande tolv månaderna är pessimistiska. När man väger ihop deras förväntan på sysselsättning, orderingång och omsättning visar det en kraftig nedgång och den så kallade konjunkturindikator (se nedan) hamnar på nettotalet -2. Det är en nedgång med 63 indexenheter jämfört med förra årets mätning (nettotal 61). Konjunkturindikatorn skulle därmed nå de lägsta nivåerna sedan finanskrisåren i början av 1990-talet och under 2008/2009.

figur1 konjunkturindikator.png

Konjunkturindikatorn

Ett nettotal räknas fram genom att ta skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa tal. Nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning summeras och bildar småföretagens konjunkturindikator. Nettotalet för konjunkturindikatorn kan variera från minus 100 till plus 100. Ett värde mindre än noll betyder kontraktion, medan ett värde över noll betyder expansion. Nettotalet visar alltså hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå.

Gå till nästa kapitel: Sysselsättningstillväxten stannar av