För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sysselsättning

Sysselsättningstillväxten i småföretagen stannar upp.

Sysselsättning mäter hur många som har jobb. Att vara i arbete kan vara som anställd, egen företagare eller att på annat sätt arbeta heltid eller deltid. Ett nettotal över noll betyder att andelen företag som ökat sysselsättningen är större än andelen företag som minskat sysselsättningen. Det innebär alltså att sysselsättningen totalt sett ökar i landets småföretag.

Antalet anställda i småföretagen ökar men i en allt långsammare takt. I årets undersökning uppgav knappt vart femte företag att antalet anställda hade ökat under de senaste tolv månaderna jämfört med vart fjärde företag förra året. Samtidigt uppgav vart tionde företag att personalstyrkan hade minskat. Det innebär att nettotalet sjönk till 4 jämfört med 7 i förra årets mätning. Det är den lägsta nivån sedan 2013 och är mer än en halvering från 2016 års nivå (14). Utfallet i år går dessutom i motsatt riktning jämfört med småföretagarnas prognos ifjol då nettotalet för sysselsättningen förväntades stiga till 18. En snabbt försämrad omvärldskonjunktur och en fortsatt utbredd arbetskraftsbrist i många branscher kan ha lett till en svagare sysselsättning. Inom handel, transport, samt hotell och restaurang var det en övervikt av företag som hade minskat antalet anställda men även i tillverkningsföretagen blev sysselsättningen svagare jämfört med andra branscher.

Den nedåtgående trenden i sysselsättningen förväntas fortsätta det närmaste året och nettotalet faller till minus 1. Det är första gången sedan den globala finanskrisen 2008/2009 som det är fler företag som räknar med att minska personalstyrkan än det är som planerar att öka den. Minst optimistiska anställningsplaner har företag i branscherna hotell och restaurang, utbildning samt vård och omsorg, där räknar en tredjedel av företagen med att minska antalet anställda. Inom tillverkning, byggverksamhet och företagstjänster finns det fortfarande planer på att öka antalet sysselsatta. Men med tanke på de låga förväntningarna om orderingång och omsättning finns det risk att småföretagen överskattar sina möjligheter att öka antalet sysselsatta.

Figur 3. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) riksgenomsnittet 1985–2020.

figur3.png

 

Gå till nästa kapitel: Orderingång