För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern 2020 är under det historiska snittet för tredje året i rad.
  • Konjunkturen hos landets småföretag har försvagats ytterligare under det senaste året. Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern 2020 sjönk till 37 från 61 ifjol och är därmed under det historiska snittet på 76 för tredje året i rad.

  • Fallet i konjunkturindikatorn ökade under mars och april när coronapandemins effekter på näringslivet blev allt mer tydliga. Det innebar att alla delar i konjunkturindikatorn; sysselsättning, orderingång och omsättning, blev lägre än prognosen i förra årets barometer. En svagare konjunktur, ökade omvärldsrisker och den tilltagande priskonkurrensen i näringslivet kan, utöver coronapandemins direkta effekter, ha bidragit till att lönsamhetsförväntningarna inte uppfylldes.

  • Nitton av landets län uppvisade en svagare konjunktur jämfört med fjolårets undersökning. I Värmlands län stärktes däremot konjunkturen medan den är oförändrad i Gävleborgs län. Den svagaste konjunkturen upplevdes i Västmanlands län följt av Östergötland och Norrbottens län medan företagen i Värmland, Jönköping och Gävleborgs län upplevde den starkaste konjunkturen.

  • Småföretagen räknar med att konjunkturnedgången fördjupas under de kommande tolv månaderna. Detta då coronapandemin i grunden har förändrat småföretagens förutsättningar för tillväxt.

    Mest pessimistiska är tjänsteföretagen men konjunkturindikatorn förutses bli negativ för samtliga redovisade branscher i årets Småföretagsbarometern. Det tyder på en utbredd nedgång som inte har noterats tidigare i barometern.
  • Sysselsättningen förväntas minska vilket innebär att småföretagen som motorer för sysselsättningen i svensk ekonomi riskerar att stanna av. Något som också kommer innebär stora utmaningar på regional nivå.

  • Trots en förväntad konjunkturnedgång det närmaste året är det positivt att många småföretag ser goda möjligheter att expandera. Närmare sex av tio företag ser goda expansionsutsikter, störst möjligheter till expansion ser tillverknings- och byggföretagen.

  • Även om konjunkturläget är kraftigt försvagat och arbetslösheten ökar är det främsta tillväxthindret enligt småföretagen svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Svag efterfrågan har ökat som tillväxthinder och är nu det näst vanligaste hindret följt av tuff konkurrens samt höga arbetskraftskostnader.
Gå till nästa kapitel: Skillnader mellan branscher