För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Orderingång

Rekordtapp i orderingång till följd av coronapandemin.

Med orderingång menas vanligtvis de beställningar som erhållits under en viss period. Eftersom själva antalet beställningar inte är särskilt informativt mäts orderingång som hur det totala värdet avseende orderingången, eller antal uppdrag, förändrats under tidsperioden.

Småföretagen upplever att orderingången inte ökar i samma omfattning som tidigare. I årets undersökning sjönk nettotalet för orderingången till 13 från 25 förra året. Det innebär att tillväxten i orderingången blivit betydligt svagare än företagens prognos ifjol. Då var det förväntade nettotalet 28. Drygt vart tredje företag upplevde att antalet order hade ökat de senaste tolv månaderna medan vart femte ansåg att de hade minskat. En viktig förklaring till den svagare utvecklingen är sannolikt effekterna av coronapandemin och de restriktioner som infördes under mars och april för att begränsa smittspridningen. Det är framför allt bland tjänsteföretagen som orderläget har försvagats under det senaste året.

Småföretagens förväntningar om orderingången sjönk under mars och april när coronapandemins effekter på ekonomin blev allt tydligare. När hälften av intervjuerna till Småföretagsbarometern var genomförda förväntades nettotalet för orderingången sjunka till minus 3. När hela undersökningen var genomförd, den 16 april, hade småföretagens förväntningar om orderingången sjunkit ytterligare och nettotalet ligger nu på minus 11. Det är det lägsta värdet någonsin i Småföretagsbarometern. Mer än vart tredje företag förutser nu att orderingången kommer att minska de kommande tolv månaderna jämfört med vart fjärde företag som räknar med att den ökar. De låga förväntningarna genomsyrar samtliga branscher, vilket tyder på en bred konjunkturnedgång. Mest pessimistiska om orderingången är tjänsteföretag inom vård och omsorg samt hotell och restaurang. Men det finns även en övervikt av företag som räknar med en minskad orderingång inom tillverkningsindustrin. Undersökningen visar också att de minsta företagen, 1–4 anställda, är mer pessimistiska om det framtida orderläget jämfört med de större företagen, 20–49 anställda.

Figur 4. Orderutveckling (nettotal) riksgenomsnittet 1985–2020.

figur4.png

Trots att konjunkturen har försvagats mer än förväntat det senaste året brottas fortfarande en stor andel företag med kapacitetsbegränsningar. Drygt en tredjedel, 36 procent, av småföretagen uppger att de tvingas tacka nej till order, vilket är något lägre jämfört med fyra av tio företag i förra årets undersökning. Vanligast är det att byggföretag tackar nej till order, sex av tio företag. Näst vanligast är det inom företagstjänster och tillverkning. Den vanligaste orsaken till att företagen tvingas tacka nej till nya order är att de redan arbetar med ett fullt kapacitetsutnyttjande, vilket var mest framträdande inom bygg- och tjänsteföretagen. En annan begränsande faktor är bristen på arbetskraft. I handels- och restaurangföretagen är kapacitetsbegränsningar mindre vanligt vilket kan vara en förklaring till att det är färre företag där som tackat nej till order (omkring vart femte företag).

Figur 5. Andelen företag som tackat nej till order under de senaste 12 månaderna, per bransch.

figur5.png

Figur 6. Vad skulle du säga är huvudorsaken till att ni har tackat nej till order under de senaste 12 månaderna?

figur6.png

Gå till nästa kapitel: Omsättning