podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Sysselsättning

Lägre jobbtillväxt i småföretagen.

Sysselsättning mäter hur många som har jobb antingen som anställda eller företagare på hel- eller deltid. Ett nettotal över noll betyder att andelen företag som ökat sysselsättningen är större än andelen företag som minskat sysselsättningen. Det är alltså en indikation på att sysselsättningen totalt sett ökar i landets småföretag.

Antalet anställda i småföretagen ökar men i en långsammare takt än tidigare. I årets undersökning uppgav knappt vart femte företag att antalet anställda hade ökat under de senaste tolv månaderna. Samtidigt uppgav vart tionde företag att personalstyrkan minskat. Det innebär att nettotalet sjunkit till 7 jämfört med 10 i förra årets mätning. Det är den lägsta nivån sedan 2013 och en halvering från 2016 års nivå (14), ett tecken på mer begränsade möjligheter eller ett måttligare behov att nyanställa i småföretagen, till följd av det försvagade konjunkturläget.

Utbredd arbetskraftsbrist

Utfallet för sysselsättningen blev också betydligt lägre jämfört med vad som förväntades i förra årets undersökning. Det är dock inte ovanligt att företagen överskattar sina anställningsplaner. Svårigheter att hitta arbetskraft och en allt mer osäker omvärldskonjunktur kan ha påverkat företagens anställningsbeslut. Arbetskraftsbristen är dock fortsatt utbredd i företagen, se Expansionsutsikter och tillväxthinder. Värt att notera är att sysselsättningen ökade i större utsträckning hos tillverkande företag medan det var trögast för handelsföretagen följt av byggsektorn. Det är också vanligare med att nyanställa i de större småföretagen, i synnerhet bland de med 20–49 anställda. En möjlig förklaring är att den svaga kronan bidrar till fortsatt hög efterfråga för exportföretagen, samtidigt som den svaga valutan pressar marginalerna i företag som är mer beroende av import, framförallt inom handeln. Även byggsektorn har under året präglats av minskat bostadsbyggande och en betydande osäkerhet om utvecklingen framöver inom sektorn. Detta har verkat återhållande på byggföretagens sysselsättningstillväxt.

Trots ett svagare utfall än förväntat är småföretagens anställningsplaner för de kommande tolv månaderna optimistiska. I årets undersökning uppger närmare en fjärdedel av småföretagen att de planerar att öka antalet anställda, medan endast fem procent räknar med neddragningar. Sammantaget stiger nettotalet till 18, vilket är två indexenheter högre jämfört med fjolårets anställningsplaner. Skillnaderna mellan branscherna är små men innebär en stor förändring jämfört med det gångna årets utfall om anställningsplanerna kommer att realiseras. Inte minst inom handels- och byggsektorerna som haft den svagaste sysselsättningsutvecklingen under det senaste året. Att företagens anställningsplaner ska realiseras ställer dock krav på att kapacitetsbristerna i näringslivet inte förvärras eller att konjunkturen försvagas.

fig-3.jpg

Gå till nästa kapitel: Orderingång