podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Policyslutsatser

Reformer på tre områden skulle ha stor betydelse för företagen.

Småföretagsbarometern visade redan i fjol att företagen inte utvecklas i samma takt som deras förväntningar. Det beror till stor del på ett försvagat konjunkturläge och begränsad produktionskapacitet. Även om konjunkturen fortfarande är god är det tydligt att toppen har passerats. Oavsett konjunkturläge är förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Småföretagsbarometern 2019 visar att reformer skulle ha stor betydelse, framförallt inom tre områden.

  • Säkra småföretagens tillgång till kompetens

Småföretagens svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens är utbredd och hämmar deras expansionsmöjligheter. Kvaliteten i det svenska utbildningssystemet behöver säkras och bli mer anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan. Detta i kombination med förenklade anställningsregler kan förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser.

  • Sänk kostnaden att anställa och underlätta rekrytering

Många företag upplever att kostnaderna att anställa är för höga. Fler vägar in i arbetslivet behövs för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Förenkla regelverket vid nyanställningar och en översyn av lagen om anställningsskydd (LAS).

  • Öka incitamenten att starta företag

Många svenskar funderar på att starta företag men det är betydligt färre som tar steget fullt ut. En bidragande faktor är att socialförsäkringssystemet är mer anpassat för anställda än för företagare. En översyn av socialförsäkringssystemet behövs för att öka incitamentet att starta företag. Fler skulle sannolikt våga förverkliga sina affärsidéer om balansen mellan risk och avkastning förbättrades.

Inför ett försvagat konjunkturläge och för att framåt kunna möta den ökade konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den svagare kronan och digitalisering.

En utmaning för många företag med utlandsaffärer är valutakursförändringar. Den svaga kronan fördyrar företagens importkostnader och är sannolikt den främsta förklaringen till att många importföretag upplever att lönsamheten har försämrats. Att se över företagets valutaexponering och att använda valutasäkringar kan vara ett sätt att begränsa effekterna vid valutakursförändringar.

Gå till nästa kapitel: Småföretagsbarometern län för län