För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Orderingång

Tillväxttakten nådde inte förväntningarna

Med orderingång menas vanligtvis de beställningar som erhållits under en viss period. Eftersom själva antalet beställningar inte är särskilt informativt mäts orderingång som hur det totala värdet avseende orderingången av inkomna order, eller antal uppdrag, förändrats under tidsperioden.

Småföretagen upplever en fortsatt ökning av orderingången, men inte i samma utsträckning som tidigare. I årets undersökning sjönk nettotalet för orderingången till 25 från 29 förra året. Det innebär också att tillväxten i orderingången blivit svagare än vad företagen förväntade sig förra året, då det förväntade nettotalet för orderingången var 31. Drygt 40 procent av företagen uppger att orderingången ökat under året medan knappt vart femte företag anger att den minskat. Den starkaste tillväxten har varit inom tillverkningsföretagen följt av tjänsteföretagen. Årets undersökning visar även att ökningen i orderingången är mer utbredd i större småföretagen (20–49 anställda). Det finns även skillnader mellan branscherna.

Småföretagen förutser en återhämtning i orderingången under det närmaste året, vilket gör att det förväntade nettotalet stiger till 28 på ett års sikt. Jämfört med fjolårets undersökning har dock förväntningarna skruvats ned något. Det tyder på att företagen blivit något mer återhållsamma i synen på den framtida orderutvecklingen. Det gäller framför allt inom tillverkningsföretagen där nettotalet för orderingången sjunker. Handels- och tjänsteföretag är mer optimistiska och räknar med en högre tillväxt i orderingången under det närmaste året. Erfarenhetsmässigt överskattar småföretagen den framtida orderingången.

Orderutveckling (nettotal) riksgenomsnittet 1985–2019

fig-4.jpg

Fyra av tio företag uppger att de tvingats tacka nej till order, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med ifjol. Återigen är det vanligast inom byggsektorn, där nästan sju av tio företag har tackat nej till order under de senaste tolv månaderna. Näst vanligast att tacka nej till order är det inom Företagstjänster och Tillverkning. Den vanligaste orsaken är att företagen redan arbetar med ett fullt kapacitetsutnyttjande och därför inte kan ta tillvara på en ökad orderingång. En annan förklaring är tillväxthinder så som bristen på arbetskraft, vilket är mest framträdande inom bygg- och tillverkningsindustrierna. I handelssektorn är kapacitetsbegränsningarna mindre framträdande vilket kan vara en förklaring till att det är färre företag där som tackat nej till order (omkring vart tredje företag). En ytterligare förklaring är att konjunkturläget i handelssektorn är svagare jämfört med andra branscher, vilket alltså visas av konjunkturindikatorn.

Andelen företag som tackat nej till order under de senaste 12 månaderna, per bransch

fig-5.jpg

Vad skulle du säga är huvudorsaken till att ni har tackat nej till order under de senaste 12 månaderna?

fig-6.jpg

Gå till nästa kapitel: Omsättning