För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Lönsamhetsutveckling

Förväntningar om en ökad lönsamhet.

Lönsamhetsförbättringen, som småföretagen visade under 2013–2016, har följts av en gradvis svagare utveckling under senare år. I årets Småföretagsbarometer sjönk nettotalet för lönsamheten till 17 jämfört med 21 förra året. Jämfört med vad företagen hade förväntat sig blev årets lönsamhetsutveckling en besvikelse. Ifjol räknade småföretagarna med att lönsamheten skulle stiga till ett nettotal på 31. Det innebär en prognosavvikelse med 14 indexenheter jämfört med den faktiska utvecklingen. En svagare konjunktur, ökade omvärldsrisker och den tilltagande priskonkurrensen i näringslivet kan ha bidragit till att lönsamhetsförväntningarna inte har uppfyllts. En ytterligare förklaring kan vara försvagningen av kronan det senaste året som tenderar att öka företagens inköpskostnader från utlandet. Att företagen inte når upp till förväntade eller uppsatta lönsamhetsnivåer kan leda till att de skjuter på expansionsplaner och satsningar.

Svag lönsamhetsutveckling i handeln

I årets undersökning uppgav drygt vart tredje företag att lönsamheten hade förbättrats under det senaste året medan vart femte företag ansåg att den hade försämrats. Den svagaste lönsamhetsutvecklingen upplevs i handelsföretagen med ett nettotal på låga åtta och där nästan vart tredje företag uppgav en minskad lönsamhet. Det avviker tydligt jämfört med företagen inom tjänster och tillverkning som har ett nettotal på 24 respektive 20 för det gångna året. Företag med importverksamhet, där många handelsföretag ingår, uppvisade en svagare lönsamhetsutveckling under det senaste året jämfört med exportorienterade företag. Nettotalet för importföretagen noterades till sex jämfört med 19 för företag med export. En svag krona, som fördyrar företagens importkostnader, är sannolikt den främsta förklaringen till att det är en större andel importföretag som upplever att lönsamheten har försämrats.

Småföretagen räknar trots detta med att lönsamheten kommer att förbättras under det närmaste året, men förväntningarna är inte lika höga som under förra året. Fyra av tio företag förväntar sig att lönsamheten kommer öka och endast 12 procent tror att den kommer minska, vilket sammantaget ger ett nettotal på 28 jämfört med fjolårets förväntningar på 31.

Lönsamhetsutveckling (nettotal) i riket

fig-8.jpg

Gå till nästa kapitel: Företagens prisförväntningar