För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Optimistiska sysselsättningsplaner

Under mars–april 2020 hade coronapandemin slagit till med full kraft, vilket i sin tur påverkade småföretagens sysselsättningsprognoser som föll tillbaka kraftigt.

Läs rapporten som PDF.

Årets undersökning visar att antalet sysselsatta har minskat under de senaste tolv månaderna, till och med mer än vad företagen räknade med. Nettotalet för sysselsättningen föll till minus 9 från plus 4 förra året, vilket är den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008/09. Småföretagen inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Vart fjärde företag i dessa branscher har minskat antalet medarbetare jämfört med i fjol. Småföretagen inom tillverkningsindustrin och i byggsektorn har däremot klarat sig bättre. Det är tydligt att konsument- och kontaktnära branscher påverkats mest av de införda corona-restriktionerna, samtidigt som det har begränsat hushållens konsumtionsmöjligheter. Undersökningen visar också att fallet i sysselsättningen har varit mer utbrett i de mindre småföretagen med 1–4 anställda, jämfört med de större med 5–19 eller 20–49 anställda.

Figur 1: Sysselsättningsutveckling, nettotal

figur1.png

Småföretagen är mycket positiva om sysselsättningsutvecklingen för de kommande 12 månaderna. Nettotalet för sysselsättningen väntas stiga till 16, vilket är en historisk nivå i Småföretagsbarometern. Storleken på uppgången ska dock ses i ljuset av den exceptionellt djupa nedgången under pandemin och förväntningar om att ekonomin kommer att normaliseras det närmaste året. Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året. Inom såväl handel, transport, hotell och restaurang, som inom tillverkning och byggverksamhet finns det en övervikt av företag som tror att sysselsättningen kommer att öka. Vaccineringen mot coronaviruset, fortsatt stora finanspolitiska stimulanser och en ljusare omvärldskonjunktur bidrar sannolikt till småföretagens optimism.

Figur 2: Utfall och prognos sysselsättningsutveckling branschnivå (nettotal, branscher)

figur2.png

De mest optimistiska sysselsättningsplanerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan de minsta företagen med 1–4 anställda är något mer försiktiga. Delrapporten visar också att småföretag som bedriver internationell handel är mer optimistiska om sysselsättningen.

Figur 3: Utfall och prognos sysselsättningsutveckling företagsstorlek (nettotal, företagsstorlek)

figur3.png

 

 

Gå till nästa kapitel: Hinder som kan begränsa återstarten i småföretagen