podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagsnettot

Företagarna samlar varje kvartal in uppgifter om nystartade företag och företag som avvecklas eller går i konkurs. Differensen ger ett netto, Företagsnettot.
Lästid: minuter

Med Företagsnettot kommer Företagarna kvartalsvis granska det svenska företagsklimatet. Startas fler företag än de som försvinner? Hur skiljer sig olika branscher och län åt? Är det mest kvinnor eller män som startar företag, och vilken företagsform är viktigast? 

Vi vill med Företagsnettot belysa den dynamik som finns i näringslivet, företagens livscykel. Den information som idag finns att tillgå är fragmenterat i olika stuprör av separata dataserier där exempelvis nyföretagarstatistik och konkursstatistik redovisade var för sig, men den samlade bilden saknas. Dessutom har den officiella statistiken väldigt långa produktionstider och upplevs ibland passé redan på publiceringsdagen.

I näringslivet finns det hela tiden ett inflöde av nya företag och ett utflöde av företag som försvinner. Idag saknas den samlade bilden av hur många nya företag som skapas, men också hur många netto nya företag Sverige har skapat om man tar bort de företag som under samma tidsperiod gått i konkurs eller avvecklats av andra skäl.

Rapportförfattare:

Martin Daniels
Statistiker
Johan Grip
Chefsekonom

Sammanfattning

 • De flesta branscher fick se en minskning av antalet nya företag förra året. Nystartandet gick sämst för mer räntekänsliga branscher såsom bygg, fastigheter samt bank och finans. Bättre gick nyföretagandet i några av de hårt pressade branscherna från pandemiåren, exempelvis inom resor och turism samt handeln.

 • I takt med att ekonomin krymper och hushållens efterfrågan minskar kan vi förvänta oss att utvecklingen försämras för bl.a. handel och resor.

 • Företagarnettot för 2022 visar att nyföretagandet fortsatt överstiger antalet avslutade företag och att nettot hittills utvecklas relativt stabilt över tid. Det är viktigt att fortsätta följa nettot över tid för att säkerställa att utvecklingen förblir positiv och allra helst växande över tid.

Svag avslutning på året med färre nya företag

År 2022 blev sammantaget ett svagt år sett till hur många nya företag som startades i landet. Det var framför allt under det sista kvartalet som det stora tappet kom, med ett av de svagaste kvartalen för nyföretagande sett över en tioårsperiod. Antalet nyregistrerade företag under det sista kvartalet 2022 föll med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, ett tapp som förstärktes av att nyföretagandet var rekordstarkt samma kvartal året innan.

Även konkurserna steg

Ett svagt nyföretagande sammanföll olyckligt under förra året med att fler företag samtidigt gick i konkurs eller avvecklades av andra skäl. Konkurserna ökade med 6 procent år 2022 och bidrog starkt till uppgången av antalet avslutade företag 2022. Antalet företag som avslutades steg med 12 procent sista kvartalet och med 2 procent under helåret 2022 jämfört med motsvarande period året innan.

Företagen blir fler, trots ett svagt 2022

Det startas kontinuerligt fler företag än vad som avslutas i det svenska näringslivet, och så även år 2022, trots en svag nyregistrering av företag och fler konkurser. Sett över tid håller sig företagsnettot relativt stabilt vilket är goda nyheter. Det innebär inte att vi kan den utvecklingen för givet, särskilt inte när förutsättningarna för företagande försämras till följd av stigande kostnader.

Netto

Antalet nyregistrerade och avslutade företag per kvartal 2019–2022, samt netto nya företag

Nettot är 14 731 (nystartade minus avslutade) nya företag i Sverige år 2022. 

14 731

Företagsnettot

Var i landet startas flest nya företag?

I vilken del av Sverige finns mest tillväxt? Se antal nya företag som startades under det senaste kvartalet.

Antalet nya företag fjärde kvartalet 2022

Företagsnettot kvartal 4 2022

Bransch

Räntekänsliga branscher minskar, pandemityngda branscher studsar upp igen.

Under fjärde kvartalet så gick nyföretagandet svagt i mer räntekänsliga branscher såsom bygg, fastigheter samt bank och finans. Bättre gick nyföretagandet i några av de hårt pressade branscherna från pandemiåren, exempelvis resor och turism samt handeln.

Antal nya företag per kvartal 4 och bransch

Okänd bransch
2021: 6890
2022: 5266

Antalet nya företag per bransch, fjärde kvartalet 2022

Företagsform

Färre nystartade aktiebolag bakom nedgången.

En viktig förklaring till att det startades färre nya företag år 2022 jämfört med år 2021 är den svaga avslutningen förra året, där framför allt nystartade aktiebolag minskade under sista kvartalet. Antalet nya aktiebolag minskade med 17 procent fjärde kvartalet 2022, medan antalet nya enskilda firmor i stället ökade med en procent.

Antal nya företag per kvartal 4 och företagsform

Totalt
2021: 29264
2022: 26069

Antalet nya företag per företagsform, fjärde kvartalet 2022

Kön

Kvinnorna stod emot nedgången.

Andelen kvinnor av de nystartade företagen fjärde kvartalet 2022 uppgick till 36 procent. Det var en högre andel än för helåret 2022 då 31 procent var kvinnor och jämfört med den officiella statistiken (som finns för år 2021) då 32 procent var kvinnor. Anledningen till ökningen fjärde kvartalet är sannolikt att nyregistreringarna av aktiebolag minskade och kvinnor väljer i högre utsträckning enskild firma som bolagsform, jämfört med män som oftare än kvinnor väljer aktiebolag vid nystartande av ett företag.

Antal nya företag per uppdelat på kön kvartal 4

Antalet nya företag uppdelat på kvinnor och män, fjärde kvartalet 2022

Län

Starkast i Norrbotten och svagast i Västerbotten.

En viss eftersläpning av inrapporteringen av företagens branscher bidrar till att statistiken så här långt ser svagare ut än vad den faktiskt är. Svagast utveckling fjärde kvartalet var det i Västerbottens län och i Södermanland. Starkast utveckling vad det i Norrbottens län, följt av Västra Götalands län.  

Län kvartal 4

Antalet nya företag per län, fjärde kvartalet 2022

Företagsnettot helår 2022

Bransch

De branscher som haft den största minskningen av nyregistrerade företag år 2022 är; bygg, fastighetsverksamhet samt bank och försäkring. De flesta branscher fick se en minskning av antalet nya företag förra året, men en positiv utveckling kunde skönjas i några av de branscher som tidigare drabbats hårt av pandemin, såsom inom handeln, kultur/nöje/fritid och transport, där antalet nya företag åter ökar.

Antal nya företag per bransch 2022

Okänd bransch
2021: 17693
2022: 17693

Antalet nya företag per bransch 2022

Företagsform

Antalet nyregistreringar av företag minskade till 94 800 år 2022, från 98 600 år 2021, vilket innebär en minskning med 4 procent. Bakom minskningen låg ett färre antal registrerade aktiebolag jämfört med året innan. Av de övriga bolagsformerna så ökade nyregistreringarna av enskild firma något samtidigt som handelsbolag/kommanditbolag var i stort sett oförändrad mellan åren. Aktiebolag har annars under en längre tid varit den företagsform som företagare främst har använt för att starta ett nytt företag, vilket har inneburit att en allt större del av företagssektorn i Sverige utgörs av aktiebolag. Det beror dels på att tröskeln för att starta aktiebolag sänkts stegvis ner till ett aktiekapital på 25 000 kronor, dels att fler företagare ser fördelar med aktiebolag som separerar företagets ekonomi ifrån den egna ekonomin.   

Antal nya företag per företagsform 2022

Totalt
2021: 98632
2022: 94802

Antalet nya företag per företagsform 2022

Kön

Under 2022 startades 69 procent av alla företag av en man och 31 procent av en kvinna. Sett till företagsstocken i stort så är 32 procent av alla företagare kvinnor och 68 procent män. Det innebär en marginell minskning av andelen kvinnor som är företagare år 2022 jämfört med år 2021.   

Antal nya företag per kön 2022

Antalet nya företag uppdelat på kvinnor och män 2022

Län

Antalet nya företag minskar mest på Gotland och i Södermanland, med minskningar på 9 procent vardera, jämfört med år 2021. Starkast utveckling var det i Kronobergs län där företagsregistreringarna ökade kraftigt – med 39 procent! Orsaken till uppgången i Kronoberg är en kraftig tillväxt av så kallade lagerbolag i länet, bolag som anskaffas med syfte att säljas vidare till nya ägare i ett senare skede.  

Län 2022

Antalet nya företag per län 2022

Nya företag 2012-2022

Antal nya företag per kvartal, åren 2012-2022

Antalet nyregistrerade företag per kvartal, åren 2012–2022

Utveckling antalet nya företag 2013-2022 i procent

Procentuell förändringen av antalet nya företag per kvartal, jämfört med motsvarande kvartal året innan, åren 2013–2022

Avslutade företag

Antalet avslutade företag per kvartal 2019-2022

Antalet avslutade företag per kvartal, åren 2019–2022

Utveckling antalet avslutade företag per kvartal 2020-2022 i procent

Procentuell förändring av antalet avslutade företag per kvartal, jämfört med motsvarande kvartal året innan, åren 2020–2022

FAQ

Vad är Företagsnettot och vad är syftet?
 • Företagarna samlar varje kvartal in uppgifter om nystartade företag och företag som avvecklas eller går i konkurs. Differensen ger ett netto, Företagsnettot.

  Vi vill med företagarnettot belysa den dynamik som finns i näringslivet, företagens livscykel. Den information som idag finns att tillgå är fragmenterat i olika stuprör av separata dataserier där exempelvis nyföretagarstatistik och konkursstatistik redovisade var för sig, men den samlade bilden saknas. Dessutom har den officiella statistiken väldigt långa produktionstider och upplevs ibland passé redan på publiceringsdagen.

  I näringslivet finns det hela tiden ett inflöde av nya företag och ett utflöde av företag som försvinner. Idag saknas den samlade bilden av hur många nya företag som skapas, men också hur många netto nya företag Sverige har skapat om man tar bort de företag som under samma tidsperiod gått i konkurs eller avvecklats av andra skäl.

 • Företagande är nyckeln för att skapa ett välfungerande och rikt land som kan erbjuda befolkningen välstånd över tid. Det är också i de mindre företagen som de flesta jobben skapas. Alla nya företag startas som små företag (med några få undantag). För varje ny person som tar steget och blir företagare, eller för varje nytt företag som startas, så tas steg i riktning mot ett mer företagsamt Sverige.

  Vi ser ett behov av att mäta vart företagarsverige växer fram. Vilka branscher är heta just nu där det startas extra många företag? Finns det skillnader i olika delar av landet? Vilka företagsformer väljer företagare just nu? Hur ser trenden ut för kvinnors företagande?

  Den statistik som det idag oftast relateras till ger inte den helhetsbild som så ofta behövs. Dessutom är statistiken många gånger alldeles för långsam, inte minst den officiella statistiken från olika myndigheter. Vi vill med Företagarnettot få fram en betydligt snabbare bild men som ändå behåller en god skärpa, en indikation byggd på faktiska data, i stället för att vänta in ett slutligt utfall. Statistiken som vi publicerar kommer att ge mindre förändringar vid en senare tidpunkt, vilket alltid är fallet när man försöker skapa en statisk bild av en rörlig materia. Företagarnettot ger ändå en tillräckligt bra överblick, en överblick som fångar de stora linjera och de allra flesta detaljerna.

 • Vi kommer att publicera Företagsnettot så fort det är möjligt efter varje kvartal.

 • Statistiken hämtas från Retriever och omfattar företagsformerna Aktiebolag, Enskild firma, Handelsbolag och Kommanditbolag

  Företagarnettot är indelat i en huvudindikator och flera delindikatorer. Huvudindikatorn mäter kvartalsvis antalet nya företag (nyregistreringar), antalet avslutade företag (konkurser och andra avregistreringar) samt nettot av nya företag som startats (nya företag minus avslutade företag). Dessutom redovisar vi delindikatorer för alla nya företag med fördelningar på bransch, region, företagsform och kön.

  Alla nya företag ska vara aktiva och ha ett inskrivet registreringsdatum. Alla nya företag har dock inte fått F-skatt ännu. Det finns en viss överteckning i statistiken för de företag som byter företagsform.

  Avslutade företag

  Antalet avslutade företag kommer in löpande, men det finns en viss eftersläpning i tid från att företag har avslutats till en komplett registrering i statistikdatabasen. För att inte missa de företag som avslutats under respektive kvartal så görs en beräkning baserad på tidigare år eftersläpning i statistiken för att räkna upp antalet avslutade företag till en ny nivå som bättre speglar verkligheten.

  Bransch

  Det finns en viss eftersläpning i tid från att ett företag registreras till företaget får sin branschkod, och en del företag saknar helt branschkod i myndigheternas system. För att få en så rättvisande bild som möjligt av antalet nya företag per branscher så görs en justering av antalet nya företag per bransch baserat på historiska mönster av eftersläpningen i branschregistreringen för motsvarande kvartal tidigare år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.