För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har presenterat sina skuggbudgetar. Företagarna tar en närmare titt på dem.
Lästid: minuter

Det finns fyra oppositionspartier i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Sverigedemokraterna sitter inte i regeringen, men är genom Tidöavtalet ett samarbetsparti till regeringen som består av de tre partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

De fyra oppositionspartierna går inte fram med en samordnad alternativ ekonomisk politik. Det är i stället fråga om fyra förslag med sinsemellan olika prioriteringar som markerar alternativa inriktningar för statens inkomster och utgifter.

Här gör Företagarna en snabbanalys av inriktningen i de fyra skuggbudgetarna och listar plus och minus. 

Socialdemokraternas budgetmotion 2024

Socialdemokraternas budgetmotion är en klassisk S-produkt med tydlig skuggbudgetkaraktär i form av signalpolitik åt olika håll.

Socialdemokraternas budgetmotion är en klassisk S-produkt med tydlig skuggbudgetkaraktär i form av signalpolitik åt olika håll. Den har, föga överraskande, stora satsningar på vården, skattesänkningar och bidrag. Företagsklimatet i Sverige saknas dock bland prioriteringarna. Exempelvis nämns ordet “företag” 20 gånger i fritext och i princip enbart i kontexten begränsa företagens vinster främst inom banksektorn.

Utgifter

Prioriterade satsningar sker på skattesänkningar på 7,9 miljarder kronor, bidrag och satsningar i vården på 8 miljarder kronor, en tankrabatt på 4,86 miljarder kronor, ökade resurser till studie- och barnbidrag på 3 miljarder kronor, ökat bistånd med 1 miljard kronor och ökat barnbidrag med 3 miljarder kronor.  

Intäkter

Socialdemokraternas satsningar ska finansieras främst genom en avvisad skattesänkning på totalt 11 miljarder kronor i regeringens budgetproposition till förmån för en rättvis skattesänkning för vanligt folk, skatt på bankernas vinster 10 miljarder kronor, avskaffat jobbskatteavdrag på 4,1 miljarder kronor, avvisad skattesänkning på drivmedel (av S kallad bränslebluff) på 5,76 miljarder kronor till förmån för en särskild tankrabatt och minskning av rot- och rutavdrag med 1 miljard kronor.  

Företagarnas betyg

− Socialdemokraterna har en lång väg att vandra för att bli ett företagarvänligt parti, mellan raderna visar de med årets skuggbudget en närmast bländande oförståelse för företagens villkor, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.  

S budgetmotion för 2024 – Sammanhållning i en svår tid.

Plus

 • Sänkt anslag till Regeringskansliet . 
 • Fler platser och ökat statligt stöd till vuxenutbildning och yrkeshögskolan.   
 • Korta handläggningstiden för omställningsstödet. 
 • Ökad satsning på att bekämpa brottslighet genom pengar till Tullverket, skolan, Arbetsmiljöverket, Polisen (Tekniklyft), kommuner och satsning på att bryta nyrekryteringen till gängen. 
 • Satsning på förkortade tillståndsprocesser vid utbyggnad av billig grön el.  
 • Extra satsning på järnvägsunderhåll.
 • Minskat anslag till nystartsjobb, yrkesintroduktionsanställningar med mera .

Minus

 • Inga sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Höjd skatt på företagsvinster (även om man främst pratar om banker och kraftbolag).
 • Borttag av skattereduktioner (skattehöjning).
 • Höjd energi- och miljöskatt.
 • Avskaffande av rot-utökningen.  
 • Mer barnbidrag och underhållsstöd. (Viktigt för företagen att konsumtionen hålls uppe). 
 • Ökade förvaltningskostnader till Arbetsförmedlingen. 

 

Centerpartiets budgetmotion 2024

Centerpartiets budgettext lyfter behovet av att främja Sverige som företagarland med reformer som sänker företagens kostnader för att stimulera jobbskapande och tillväxt. Företag nämns över hundra gånger i texten och deras budgetförslag innehåller många bra förslag och några dåliga som lämnar en del att önska.   

Bra förslag

De riktigt bra förslagen handlar om att se till att satsningen på etableringsjobb även ska omfatta företag utan kollektivavtal, att de vill stoppa förslaget om att ta bort företagens högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader och att de vill stärka yrkeshögskolan. 

Dåliga förslag

De sämre förslagen handlar om att öka statens utgifter via ökade bidrag till regioner och kommuner, ökad biståndsbudget tillbaka till enprocentsmålet och att de inte indexerar brytpunkten för statlig inkomstskatt i enlighet med praxis. Centerpartiet tar inte heller bort avtrappningen av jobbskatteavdrag trots att det skulle stärka arbetslinjen och individers egenmakt. I stället vill Centerpartiet i likhet med många övriga partier dela ut bidrag, checkar och lån för de ändamål de tycker är angelägna och som gynnar vad de ser som sina väljare. 

Företagarnas betyg

− Centerpartiets politik verkar inte riktigt veta vilket ben den ska stå på. Bra förslag från den ena handen riskerar att komma i skymundan när den andra handen delar ut bidrag och checkar till olika väljargrupper, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin

Krisbekämpning på riktigt. En politik för livsresor – budgetmotion 2024.

Plus

 • Etableringsjobb även för små företag utan kollektivavtal.
 • Bibehållet högkostnadsskydd.
 • Stärk yrkeshögskolan.
 • Stärkning av regelrådet.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter (tyvärr bara riktat mot låga löner). 

Minus

 • Ej borttagen avtrappningen av jobbskatteavdraget.
 • Ingen höjning av brytpunkten fullt ut.  
 • Klimatbonusar och krediter – i stället för sänkt skatt och egenmakt. 
 • Bensincheckar till landsbygden.
 • Kriskommission för miljötillstånd på två år är inte realistiskt.

 

Vänsterpartiets budgetmotion 2024

Vänsterpartiet kallar sin skuggbudget ”Rädda välfärden – För ett tryggare Sverige”. När Företagarna granskar partiets förslag väcks frågan om partiets företrädare verkligen förstår hur nya skattekronor till välfärden skapas? Jämfört med den statsbudget finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i slutet av september ökar Vänsterpartiet statens utgifter med hela 114 miljarder kronor, eller ungefär 11 000 kronor per invånare i Sverige.

Vänsterpartiet nämner orden företag eller företagande 41 gånger. Dessvärre är det i flera fall i samband med negativa ordalag i form av att företag har höjt sina priser mer än vad som är motiverat och om så kallade ”övervinster” i näringslivet.

Stora utgifter

Satsningarna handlar bland annat om höjda barnbidrag och bostadsbidrag, slopat karensavdrag, höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen, subventionerad nationell kollektivtrafik (kallad Sverigebiljett), och ökade statliga bidrag till Sveriges kommuner och regioner för att kunna bibehålla en hög personaltäthet inom vård, skola och omsorg.

Det Sverige behöver nu är snarare kraftiga strukturreformer som lättar företagens regelbörda och minskar företagens kostnader, så att fler företagare ska kunna och våga anställa och därmed skapa nya skattekronor till den gemensamma välfärden. Företagarna kan tyvärr konstatera att sådana satsningar och reformer lyser med sin frånvaro i Vänsterpartiets skuggbudget. 

Nya och högre skatter

Vänsterpartiet vill som sagt öka statens utgifter med hela 114 miljarder kronor. Det handlar bland annat om avtrappat jobbskatteavdrag, återinförd värnskatt, återinförd arvs- och gåvoskatt och återförd fastighetsskatt.  

Företagarna har under flera år berömt Vänsterpartiet för att de drivit frågan om hur betungande sjuklöneansvaret är för de minsta företagen och där partiet velat att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Tyvärr kan Företagarna konstatera att denna fråga inte finns med i partiets skuggbudget.

Företagarnas betyg

Vänsterpartiet nämner orden företag eller företagande 41 gånger. Dessvärre är det i flera fall i samband med negativa ordalag i form av att företag har höjt sina priser mer än vad som är motiverat och om så kallade ”övervinster” i näringslivet.

− I ett läge där Sveriges småföretagare pressas ekonomiskt från alla håll – och där antalet konkurser ligger på de högsta nivåerna på ett decennium – vore det enligt Företagarna direkt skadligt att gå fram med den rika flora av skattehöjningar Vänsterpartiet har presenterat, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.

Rädda välfärden – för ett tryggare Sverige. Vänsterpartiets budgetmotion.

Plus

 • Inget att notera. 

Minus

 • Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den första anställda.
 • Avskaffat rutavdrag.
 • Inget höjt rotavdrag.
 • Återinförd arvs- och gåvoskatt, höjd skatt för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag.
 • Införande av tak på ISK-sparande.
 • En ny skatt på bankernas så kallade ”övervinster”.
 • Införande av statlig fastighetsskatt.
 • Återinförd värnskatt.
 • Avtrappat jobbskatteavdrag.
 • En ny skatt för godstransporter på väg.

Miljöpartiets budgetmotion 2024

Att bidra till stärkt konkurrenskraft genom klimatomställning är ett genomgående tema i Miljöpartiets skuggbudget, med satsningar på 100 miljarder om året under en tioårsperiod. Fler ska köra elbil, verka för smartare energiförbrukning och grön teknik ska främjas. Miljöpartiet anser att det offentliga har en så pass låg skuldsättning att det därigenom finns ett stort finanspolitiskt utrymme för liknande investeringar de närmaste åren.

Udd mot flyget

Tillgången till fungerande transporter är helt avgörande för det svenska näringslivet. I ett glesbefolkat och avlångt land som Sverige är det viktigt att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt för att snabbt kunna möta kunder och leverantörer. Här spelar tillgången till flyget, både in- och utrikes en viktig roll. 

Dessvärre ser vi återigen hur Miljöpartiet vill försvåra för näringslivet genom att göra det både kostsamt och svårare att ta flyget. Förslag som ökad flygskatt och avveckling av Bromma flygplats kommer att hämma konkurrenskraften och minska tillgängligheten. Snarare behöver vi främja den teknikutveckling inom flyget som nu pågår i kombination med bränslebyte. 

Ekomål

Gällande offentlig upphandling ska ekologiska och kravmärkta svenska livsmedel premieras. För att möjliggöra för kommuner och regioner att hålla fast vid sina ekomål vill Miljöpartiet avsätta 200 miljoner för detta ändamål, helt i avsaknad av konkreta förslag hur detta ska gå till. EU-rätten ställer tydliga krav på att lokala livsmedel inte får premieras framför andra, så förslaget står i direkt strid med den grundläggande likabehandlingsprincipen i upphandlingsdirektiven.

Företagarnas betyg

− Miljöpartiet borde se över sin verktygslåda och komplettera piskan med en morot eller två. Det viktiga är att visa tilltro till företagens förmåga, till exempel genom att ge incitament som skattelättnader för miljövänliga alternativ, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.  

Miljöpartiets budget – Det gröna framtidsbygget. 

Plus

 • Understryker vikten av energieffektivisering och utbyggda elnät.

 

Minus

 • Ökad flygskatt.
 • Avveckling av Bromma flygplats.
 • Miljöskatter: 200 miljoner till att premiera upphandling av ekologiska och kravmärkta livsmedel, men konkreta förslag till hur detta ska ske saknas – och åtgärden står dessutom i strid med likabehandlingsprincipen i EU:s upphandlingsdirektiv. 
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.