podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Varannandagsutdelning

Var femte företagare anser att varannandagsutdelning kommer få stora negativa konsekvenser för det egna företaget.

Ladda ner rapporten (pdf)

Under hösten 2020 inledde Postnord en testverksamhet med varannandagsutdelning av brev, tidningar och reklam i de skånska kommunerna Lund och Kävlinge. Syftet var enligt Postnord att möta det förändrade beteendemönstret med allt färre skickade brevförsändelser. Modellen går ut på att posten delas ut måndag, onsdag och fredag den första veckan, för att följande vecka delas ut tisdag och torsdag. Under en 14-dagarsperiod kommer alltså den berörda posten att delas ut fem gånger.

Pakettjänster, varubrev och expressbrev som levereras direkt till mottagaren kommer dock enligt Postnord fortsatt att delas ut dagligen. Företagskunder som har postbox, storkundspostnummer eller utkörnings- och hämtningsavtal påverkas enligt Postnord inte heller av förändringarna. I januari 2021 infördes modellen med varannandagsutdelning i hela region Syd, under maj 2021 i region Väst och 2022 ska modellen vara fullt implementerad i hela landet.

I figur 9 har de svarande företagarna fått svara på hur de bedömer att förändringen med varannandagsutdelning kommer påverka vardagen för det egna företaget. Resultatet visar att endast 29 procent av företagen svarar att den nya modellen inte kommer få några negativa konsekvenser. Var femte företagare svarar dessutom att varannandagsutdelning kommer få stora negativa konsekvenser för det egna företaget.

Figur 9. Postnord har nyligen infört en försöksverksamhet i södra Sverige där posten delas ut varannan dag, i stället för varje dag. Från och med år 2022 ska hela Sverige omfattas av varannandagsutdelning. Hur tror du att förändringen med varannandagsutdelning kommer påverka dig och ditt företag?

figur9.png

Huruvida varannandagsutdelning kommer försvåra vardagen för Sveriges företagare beror naturligtvis på vilket behov av posttjänster ett företag har. Är det ett större företag med befintliga leveransavtal och en stor del varubrev kommer troligtvis effekterna vara försumbara. Rör det sig om en egenföretagare på landsbygden där det är svårt att göra någon distinktion mellan privata brev och företagets brev kan de negativa effekterna bli mer kännbara. Är det ett företag med huvudsaklig verksamhet produktion och distribution av dagstidningar kan effekterna bli närmast katastrofala.

I samband med att frågan ställdes i enkäten har de svarande företagen också fått möjlighet att kommentera varför de svarar som de gör. I de öppna svaren framkommer en bild av att många företagare uppfattar varannandagsutdelning som ytterligare ett steg på en negativt sluttande väg mot en allt sämre postal service. Det finns en ton av uppgivenhet i många av kommentarerna och flera respondenter lyfter att det redan i dag tar upp till en vecka för breven att nå fram. Några exempel på situationer där varannandagsutdelning kan ge negativa konsekvenser är enligt de svarande företagen brevförsändelser till och från myndigheter med kort svarstid och förseningsavgift, fakturor samt när kunder och klienter fysiskt behöver signera avtal, kallelser och andra handlingar.

När svaren på frågan om hur företagen påverkas av varannandagsutdelning bryts ner på geografisk täthet framkommer också en bild av att landsbygdsföretagare ser större negativa konsekvenser än företagare verksamma i mindre och större städer (se figur 10). Hela 73 procent av företagare verksamma på landsbygden svarar att modellen kan komma att få vissa eller stora negativa konsekvenser för det egna företaget. I storstäder är motsvarande siffra 62 procent och i mindre städer 61 procent.

Figur 10. Postnord har nyligen infört en försöksverksamhet i södra Sverige där posten delas ut varannan dag, i stället för varje dag. Från och med år 2022 ska hela Sverige omfattas av varannandagsutdelning. Hur tror du att förändringen med varannandagsutdelning kommer påverka dig och ditt företag?

figur10.png

 

Gå till nästa kapitel: Avslutning