podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagares syn på posttjänster

Informations- och kommunikationsföretag upplever störst missnöje med hur posttjänsterna fungerar.

Ladda ner rapporten (pdf)

Vad tycker då Sveriges företagare om det svenska postväsendet? I figur 1 nedan har företagare fått ge sin bild av hur de generellt upplever att posttjänsterna i Sverige fungerar för det egna företaget. Den sammantagna bilden av Sveriges posttjänster är att fler företagare har en negativ bild än andelen företagare som är positiva. Hela 36 procent svarar att posttjänsterna fungerar Ganska dåligt eller Mycket dåligt vilket kan jämföras med 33 procent som har en positiv bild. Det är också endast 3 procent som anger svarsalternativet Mycket bra, att jämföra med de 14 procent som svarar att posttjänsterna fungerar Mycket dåligt.

Figur 1. Hur upplever du generellt att posttjänsterna i Sverige fungerar för dig och ditt företag?

figur1.png

Som kommer framgå senare i rapporten finns det en bred variation i vad som kan tänkas rymmas inom begreppet posttjänster – och en mängd aspekter som kan påverka den upplevda servicenivån. I undersökningen har dock respondenterna utifrån ett öppet svarsfält fått ange varför de svarar som de gör. Bland de företagare som angivit svarsalternativen Ganska dåligt och Mycket dåligt handlar missnöjet framför allt om:

  • Otillgänglighet i form av begränsade öppettider hos Postnords Företagscenter
  • Otillgänglighet i form av långa avstånd till in- och utlämningsställen
  • Låg frekvens vad gäller tömning av postlådor
  • Långa befordringstider (tid från inlämning till utlämning)
  • Låg utdelningsfrekvens
  • Höga kostnader för brevporto och paket
  • Brist på service i kontakt med Postnords kundtjänst
  • Bortslarvade brev och paket som inte når mottagaren

Utifrån detta är det lätt att dra slutsatsen att ett upplevt missnöje med Sveriges posttjänster framför allt är en fråga om centrum-periferi, där företagare på landsbygden upplever en lägre servicenivå än sina kollegor i storstäderna. Utifrån hur svaren fördelar sig går det dock inte att dra den slutsatsen när resultatet bryts ner på geografisk täthet – snarare tvärtom (se figur 2).

Figur 2. Hur upplever du generellt att posttjänsterna i Sverige fungerar för dig och ditt företag?

figur2.png

Positiva andelar = Mycket bra/Bra. Negativa andelar = Ganska dåligt/Mycket dåligt.

Bland företagare i större städer är det betydligt fler (42 procent) som upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt, jämfört med andelen som har en positiv bild av posten (25 procent). Bland företagare i mindre städer och på landsbygden är andelen positiva och negativa ungefär lika stora. Förklaringen skulle delvis kunna vara att serviceförväntningarna är lägre på landsbygden än i större städer, men kan också förklaras av hur branschstrukturen ser ut.

När en liknande nedbrytning görs utifrån en grov uppdelning i vilka sektorer företagen är verksamma framkommer att informations- och kommunikationsföretag upplever störst missnöje med hur posttjänsterna fungerar. Andelen negativa företagare är hela 25 procentenheter högre än andelen positiva företagare (nettotal -25, se figur 3). Att det är just företag verksamma inom branschen information och kommunikation som upplever störst missnöje med posttjänsterna är oroväckande, då behovet av ett effektivt postsystem troligtvis är stort för den här typen av företag. Det gäller inte minst för tryckerier och distributionsföretag.

Figur 3. Hur upplever du generellt att posttjänsterna i Sverige fungerar för dig och ditt företag?

figur3.png

Nettotal (positiva andelar minus negativa andelar).

Att informations- och kommunikationsföretag inte sällan är verksamma i större städer skulle också kunna vara en delförklaring till att fler företagare i större städer är missnöjda med hur posten fungerar. Samtidigt är det positiva nettotalet allra störst för tjänsteföretag inom välfärd, personliga tjänster och övriga konsumenttjänster (+11 procentenheter), vilket också är företag som ofta är verksamma i större städer där det bor många människor.

En ytterligare förklaring kan helt enkelt vara att det finns stora brister även i större städer när det kommer till hur posttjänsterna fungerar, och att den stora mängd brev och paket som flödar i storstäderna kan medföra en negativ serviceupplevelse för de företag som är beroende av fungerande posttjänster. Troligtvis finns det en mängd förklaringar som samvarierar.

Oavsett är en viktig slutsats att diskussionen om hur posttjänsterna fungerar i Sverige inte kan förenklas och reduceras till att endast handla om en låg servicenivå på landsbygden. Undersökningens resultat visar tydligt att frågan är betydligt mer mångfasetterad än så.

Gå till nästa kapitel: Befordringstider