podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Befordringstider

Företagen har generellt ett stort behov av snabba leveranser och korta befordringstider.

Ladda ner rapporten (pdf)

Den svenska marknaden för postförsändelser kan grovt delas in i två delar: paket och brev, där definitionen av det senare är att försändelsen inte får väga mer än 2 kg. Utvecklingen av antal försändelser har under de senaste åren följt två motsatta trender, där antalet brev har minskat samtidigt som varuförsändelser (paket) har ökat markant, inte minst till följd av den ökade e-handeln.

Två marknader, brev och paket

Antalet aktörer på de olika marknaderna ser också väldigt olika ut. När det kommer till brev dominerar Postnord med en marknadsandel på nästan 80 procent.

Den främsta konkurrenten är Citymail med en marknadsandel på strax under 19 procent. Postnord är också den enda rikstäckande aktören på brevmarknaden, vilket gör att det statliga bolaget i praktiken har ett eget monopol på inrikes brev – nästan 30 år efter avregleringen 1993 då Postens brevmonopol avskaffades.

Den svenska paketmarknaden däremot präglas av en något större mångfald av aktörer där Postnord står för drygt 40 procent, följt av UPS (20 procent), Schenker (10 procent) och DHL (10 procent).

När det kommer till inrikesmarknaden står Postnord för 60 procent, följt av Schenker och DHL med 15 procent vardera.

Längre befordringstider 

De olika marknaderna fungerar alltså väldigt olika och föga förvånande är det framför allt brevens framtid som ofta står i centrum när de landsomfattande posttjänsterna diskuteras. I de lagar och förordningar som reglerar posttjänsterna är det brevens befordringstider som fastslås, och där har utvecklingen gått åt allt längre befordringstider. 2018 ändrades befordringskravet för brev från övernattbefordran till tvådagarsbefordran, samt att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar. Redan två år senare föreslog regeringen att dessa krav ska sänkas ytterligare, till att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, samt att minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar.

Detta förslag har kritiserats av en rad remissinstanser, bland annat av tillståndsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) som i sitt yttrande skriver att det behövs en tydligare konsekvensutredning av förslaget, inte minst då de nya kraven kommer innebär att upp till 15 procent av breven i praktiken kan komma att ta sex arbetsdagar innan de är framme hos mottagaren, eftersom många brevlådor töms tidigt på morgonen och posten inte delas ut förrän i slutet av dagen.

Även Företagarna har kritiserat förslaget om sänkta befordringstider och menade i vårt remissyttrande att förslagets konsekvensanalys i för hög utsträckning tog sin utgångspunkt i behoven för Postnord, när det i själva verket borde vara behoven för företag och privatpersoner som står i fokus.

Stort behov av snabba leveranser

Så hur ser då företagens behov av snabba befordringstider ut? Spelar det någon roll om ett paket eller brev kommer fram inom en eller tre dagar? Det korta svaret är givetvis att det beror på vad försändelsen innehåller. Om ett företag är i akut behov av att skicka en försändelse som når mottagaren samma dag eller dagen därpå finns det ofta tilläggstjänster som kan erbjuda detta. Dock skriver Post- och telestyrelsen i sitt remissyttrande att ”för mindre företag samt företag i lands- och glesbygd kan den försämrade förutsägbarheten i tjänsten försämra deras förutsättningar att bedriva affärsverksamhet”.

Undersökningens resultat visar också att svenska företag generellt har ett stort behov av snabba leveranser och korta befordringstider. I figur 4 nedan har företagare fått svara på hur viktigt det är för det egna företaget att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor (produkter, reservdelar, provsvar) som kommer fram dagen efter de skickades. Hela 67 procent svarar att det är mycket eller ganska viktigt, vilket kan jämföras med 18 procent som svarar att det inte är lika viktigt.

Figur 4. Hur viktigt är det för dig och ditt företag att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor (t.ex. produkter, reservdelar, provsvar) så att de kommer fram dagen efter de skickades?

figur4.png

Två faktorer som framför allt påverkar vikten av snabba paketleveranser är företagsstorlek och bransch. För företag utan anställda svarar 61 procent att det är mycket eller ganska viktigt. För företag med tio anställda eller fler är andelen hela 85 procent. De branscher som har störst behov av skyndsamma varuförsändelser är tillverkning samt handel/transport/besöksnäring (se figur 5).

Figur 5. Hur viktigt är det för dig och ditt företag att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor (t.ex. produkter, reservdelar, provsvar) så att de kommer fram dagen efter de skickades?

figur5.png

(Andel svar ”Mycket viktigt” och ”Ganska viktigt”).

Även när det kommer till brevmarknaden visar undersökningens resultat att svenska företag har ett stort behov av korta befordringstider. I figur 6 nedan har företagen fått svara på hur viktigt det är att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar. 67 procent svarar att det är mycket eller ganska viktigt, vilket kan jämföras med 19 procent som svarar att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt.

Figur 6. Hur viktigt är det för dig och ditt företag att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar?

figur6.png

Även när det kommer till brevförsändelser finns det en stor branschspridning (se figur 7) där det inom byggsektorn är 78 procent av företagen som svarar att snabba brevleveranser är viktiga. Det lägsta behovet av skyndsamma brevförsändelser finns inom den breda sektorn företagstjänster.

Figur 7. Hur viktigt är det för dig och ditt företag att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar?

figur7.png

(Andel svar ”Mycket viktigt” och ”Ganska viktigt”)

I regeringens förslag om sänkta befordringstider ska alltså 85 procent av de inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ha delats ut inom två arbetsdagar och minst 97 procent av breven inom fyra arbetsdagar. Problemet för en enskild företagare som lägger ett brev i postlådan är givetvis att hen inte kan veta om det just är det egna brevet som kommer nå mottagaren inom två arbetsdagar. För att vara säker på att brevet ska nå mottagaren inom ett visst datum behöver avsändaren planera för 4–6 arbetsdagar i befordringstid.

Det bästa alternativet för Sveriges företagare hade givetvis varit om samtliga brev som läggs på postlådan med 100 procents sannolikhet hade nått mottagaren redan nästa dag. En intressant fråga är dock om det är tillförlitligheten eller snabbheten som är viktigast för företagen. I figur 8 har respondenterna fått svara på om det viktigaste är att ett brev med 85 procents sannolikhet kommer fram inom två dagar ELLER att ett brev med 95 procents sannolikhet kommer fram inom tre dagar. Andelen svar under respektive alternativ fördelar sig nästan helt jämnt vilket visar att både snabbhet och tillförlitlighet värderas högt av företagen.

Figur 8. Vilket är viktigast för dig och ditt företag av följande två alternativ?

figur8.png

Även för denna fråga finns det stora variationer när det kommer till bransch. För företag inom information och kommunikation är det 56 procent som svarar att det viktigaste är tillförlitligheten, det vill säga att ett brev med 95 procents sannolikhet kommer fram inom tre dagar, jämfört med 35 procent som svarar att snabbheten är viktigast. Inom handel/transport/besöksnäring däremot är det 50 procent som svarar att snabbheten är viktigast, det vill säga att ett brev med 85 procents sannolikhet kommer fram inom två dagar, jämfört med 35 procent som svarar det motsatta svarsalternativet.

Kontentan av resultatet från frågorna ovan är dock att det generellt finns ett stort behov bland Sveriges företag att kunna skicka och ta emot både brev och paket med korta befordringstider. Politiska förslag som syftar till att minska kraven för den landsomfattande posttjänsten kommer otvivelaktigt leda till försämrade förutsättningar för många företag att kunna bedriva sin verksamhet. Nästa avsnitt kommer visa att detta även gäller för en annan pågående förändring av posttjänsterna.

Gå till nästa kapitel: Varannandagsutdelning