headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Får vi LOV?

Företagarnas nya rapport ”Får vi LOV?” visar att lagen om valfrihetssystem (LOV) varit bra för mångfald och valfrihet inom vård och omsorg.

Ladda ned rapporten här.

Under flera år har det skett en ökad koncentration inom vård- och omsorgssektorn, då småföretag har tappat marknadsandelar till stora koncerner. Den utvecklingen förefaller ha avstannat under 2010. En starkt bidragande orsak till detta är införandet av LOV, som trädde i kraft den 1 januari 2009. Den nya rapporten innehåller uppdaterade siffror från SCB om strukturutvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn.

- I ljuset av att många medborgare uppskattar mångfald och valfrihet och att LOV skapar förutsättningar för detta är den debatt som uppstått och det socialdemokratiska beslutet att på olika sätt begränsa LOV är oroväckande, kommenterar Elisabeth Thand Ringqvist.

Rapporten ger vidare en inblick i strukturutvecklingen i fråga om privat företagande inom delmarknaderna primärvård, äldreomsorg med boende, hemtjänst för äldre och LSS. Företagandet inom dessa delmarknader har ökat – liksom inom sektorn i sin helhet. Det konstateras dock att det i ett större sammanhang fortfarande är få privata utförare på den svenska vård- och omsorgsmarknaden.

- Det skall belysas att offentliga aktörer är fortfarande klart dominerande inom vård- och omsorgssektorn och svarar för nästan 90 procent, konstaterar Elisabeth Thand Ringqvist.

Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap