headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern våren 2012

Vårens småföretagsbarometer visar att konjunkturen har dämpats för andra mätningen i rad – en oväntad nedgång jämfört med vad man trodde för ett år sedan – men i enlighet med förväntningarna i höstas.

Omkring hälften av alla småföretag uppger att de har påverkats negativt av skuldkrisen i Europa. Den vanligaste effekten är att efterfrågan från kunderna mattats (knappt 40 % av småföretagen anger detta) medan 12 % uppger att det inneburit svårare kreditvillkor, och lika stor andel senarelagda investeringar). Nedgången är dock betydligt mildare än hösten 2008-2009.

Än viktigare är att företagen nu ser en markerad ljusning under det kommande året. På ett års sikt räknar de med snabb tillväxt i ekonomin. Detta till skillnad mot i höstas då man såg en fortsatt nedgång framför sig.

Barometern är också positiv i så måtto att trots avmattningen har sysselsättningen fortsatt att växa Omkring vart fjärde företag har ökat antalet anställda medan 16 % har minskat sin personalstyrka under det senaste året. Detta är starkare än i de större företagen (enligt Konjunkturinstitutets nyligen presenterade barometer). Sysselsättningen väntas öka i snabbare takt kommande år, Nettotalet går från 9 till 19. Kort sagt – småföretagen fortsätter som syselsättningsgeneratorer, framför allt tjänstesektorn.

Man kan också notera att lönsamheten har utvecklats hyggligt och ca 30 % anger att den förbättrats under året. 60 % av företagen anger att lönsamheten är normal, 25 % lägre än normalt och 15 % högre.

Länsvis finns den starkaste konjunkturen i Västerbotten, Södermanland och Stockholm. Svagast i Halland, Blekinge och Norrbotten (något överraskande). Inför kommande år är de mest optimistiska länen Stockholm, Västernorrland och Västerbotten, mest pessimistiska Kronoberg, Örebro och Blekinge.

Vad gäller branscher visar barometern en försvagning i flertalet sektorer, med undantag för företagstjänster, vård & omsorg samt partihandel där konjunkturläget förstärkts sedan i höstas. De varuproducerande sektorerna har generellt en sett något svagare konjunktur än tjänstebranscherna. Förväntningarna är positiva i alla sektorer (med undantag för finanssektorn).

Två av tre småföretag ser goda expansionsmöjligheter, upp något sedan i höstas. Exportföretag samt privat tjänstesektor mest optimistiska. Samtidigt finns dock betydande tillväxthinder. De värsta av dem är arbetskraftskostnaden; svag efterfrågan; brist på arbetskraft (alla runt 17-19 % av företagen) samt olika finansiella problem 14 %. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden visas också av att 30 % av företagen anger att de tackat nej till order pga. arbetskraftsbrist.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapporter län för län presenteras här nedanför

Taggar
Riks Rapport