För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen

Visste du att den genomsnittliga företagaren i Sverige arbetar drygt 20 procent fler timmar än den genomsnittliga anställda? Skillnaden motsvarar mellan 340-380 timmar per år, eller cirka tio arbetsveckor per år.

I denna rapport jämförs antalet arbetade timmar och inkomster för företagare och anställda i Sverige och andra industriländer. Tre olika källor används för att beräkna inkomsterna, och två olika källor för att estimera arbetstid.

Företagare arbetar betydligt fler timmar jämfört med alla andra yrkesgrupper i Sverige för vilka Eurostat redovisar statistik. Företagare arbetar cirka fem procent mer än chefer, gruppen som arbetar näst mest. Skillnaden kvarstår även om företagare jämförs bara med heltidsarbetande.

Den genomsnittliga företagaren, inklusive deltidsföretagare, arbetar 13 procent fler timmar än den genomsnittliga heltidsanställda. Man kan summera det som att företagare i genomsnitt arbetar en normalheltidstjänst och dessutom hela semestern.

USA mer jämställt
I tolv av de 16 undersökta länderna arbetar företagare mer än anställda, medan det motsatta är sant för övriga fyra länder. Sverige hamnar på plats fem när det gäller skillnad i arbetad tid mellan företagare och löntagare. Svenska löntagare arbetar cirka 15 procent färre timmar än amerikanska löntagare. Samtidigt jobbar svenska företagare lika många eller till och med något fler timmar än amerikanska företagare.

Vad gäller inkomsterna så har tidigare studier har visat att företagare, trots fler arbetade timmar, tjänar mindre än löntagare. En kritik mot dessa studier har varit misstanken att företagare underrapporterar sina inkomster i större utsträckning än löntagare. I denna rapport görs försök att undvika detta problem genom att även utnyttja uppskattningar av inkomster från Nationalräkenskaperna samt från studier av hushållens utgifter1. Dessa beräkningar visar att svenska företagare har samma eller något lägre genomsnittlig inkomst än löntagare, trots att de arbetar fler timmar. Denna slutsats stämmer överens med internationell forskning.

Osäker inkomst
Baserad på olika beräkningar kan anställdas timlön uppskattas till mellan 30-34 procent högre än företagares. Enligt den bästa tillgängliga uppskattningen är den genomsnittliga svenska företagarens inkomst innan skatt och arbetsgivaravgift drygt 160 kronor per arbetad timme, jämfört med knappt 220 kronor för den genomsnittlige löntagaren. Dessutom är företagares inkomstosäkerhet, i termer av variansen av årlig inkomst, mer än dubbelt så hög som löntagare.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.