För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagen bäst på integration

Företagarnas rapport visar att den privata sektorn ger fler utlandsfödda utanför EU och Efta jobb än den offentliga sektorn.

Allt fler invandrare har integrerats på den svenska arbetsmarknaden, i dag finns det cirka 325 000 sysselsatta individer födda utanför EU och Efta. 70 procent av dessa arbetar inom den privata sektorn. Motsvarande andel för sysselsatta svenskfödda är 66 procent.

Privatägda företag sysselsätter totalt cirka 380 000 personer. Av dessa är 12 procent födda utanför EU och Efta, vilket är en dubbel så hög andel som landstinget visar upp.

Den kommunala förvaltningen och privatägda aktiebolag är i princip i nivå, där knappt åtta procent av de sysselsatta är födda utanför EU och Efta. Sammantaget är sju procent av de offentligt sysselsatta utlandsfödda. I den privata sektorn är motsvarande andel åtta procent.

Att antalet svenskfödda invånare i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet pensionärer ökar är problematiskt. Om dagens välfärd ska kunna bibehållas i framtiden, behöver fler i Sverige arbeta och betala skatt. Det enda sättet att öka antalet individer i arbetsför ålder på kort och medellång sikt är genom invandring.

Integrerar bäst
Den bästa möjlighet för utlandsfödda utanför EU och Efta att integreras på den svenska arbetsmarknaden finns i den privata sektorn. Under de senaste åren har regeringen infört jobbskatteavdragen som syftat till att öka utbudet på arbetskraft. Tanken har varit att skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta ska bli så pass stor att personer utanför arbetskraften i stället vill börja söka arbete. De olika stegen av jobbskatteavdragen har tillsammans med en god konjunktur före finanskrisen med stor sannolikhet varit en av orsakerna till att sysselsättningsgraden ökat under de senaste åren.

Men skillnaden mellan invandrares och svenskföddas sysselsättningsgrad är i princip lika stor i dag som den var i början av millennieskiftet. Man kan alltså konstatera att det inte räcker med att öka arbetskraftsutbudet för att arbetsmarknadsintegrationen ska bli framgångsrik. Arbetsgivare behöver även stimulanser att öka sin efterfrågan på arbetskraft för att fler invandrare ska sysselsättas.

Sänk arbetsgivaravgifterna
En sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle göra det billigare för arbetsgivaren att ha anställda och därmed skulle efterfrågan kunna öka. Företagarna har länge förespråkat en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna motsvarande den allmänna löneskatten upp till en lönesumma på tre miljoner kronor. Sänkningen skulle alltså tillfalla alla företag, men gynna främst de minsta företagen, just de företag där invandrartätheten är som störst. Ur de anställdas perspektiv skulle sänkningen dessutom gynna framförallt de grupper som står längre bort från arbetsmarknaden, t.ex. utlandsfödda utanför EU och Efta.

Längre provanställning
Att anställa en person är ett stort steg, framförallt för de minsta företagen. Företagaren vill helst vara säker på att den nyanställde passar in på arbetsplatsen och klarar av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Företagarna har därför förespråkat en längre provanställningstid för företagen. En sådan reform skulle minska den osäkerhet som finns när nyanställningar ska göras, och som framförallt finns när personer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid ska anställas.

Satsa på privat sektor
I regeringens senaste budget finns det i princip ingenting som ökar efterfrågan på arbetskraft. Att kommunerna får tre miljarder kronor extra i ett tillfälligt höjt statsbidrag kan möjligen ge en effekt på den offentliga sysselsättningen. Men ur en integrationsvinkel vore det bättre att satsa pengar på något som gynnar privat sysselsättning. Dessutom satsar regeringen ytterligare på långtidsarbetslösa och ytterligare arbetsmarknadsåtgärder. Detta har prövats många gånger tidigare med klena resultat.

Utlandsfödda som har en meningsfull sysselsättning integreras lättare i det övriga samhället. En offensiv företagarpolitik som gör det enklare och billigare för småföretagen att växa skulle därför göra övrig integrationspolitik mer effektiv. Den privata sektorn har under de senaste åren sett till att en allt högre andel invandrare har integreras i Sverige. Med ännu bättre förutsättningar kan det bli ännu bättre.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.