headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern Västernorrlands län

12 jun 2019
I dag har 2019 års Småföretagsbarometer släppts. Rapporten presenteras årligen sedan 1985 och är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Rapporten finns tillgänglig dels i ett riksperspektiv och dels på länsnivå.

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges
småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de
kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en
och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget
som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.
Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på
småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000
företagare inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över
473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet
respondenter gör att svaren kan delas upp så att vi kan mäta skillnader i
konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län.
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas
Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är
vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka
kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den
svenska ekonomin.

Sammanfattning av konjunkturläget i Västernorrlands län
Småföretagskonjunkturen i Västernorrland har avtagit för andra året i rad. I
årets mätning har två av tre delfaktorer mattats av vilket resulterat i att länets
konjunkturindikator minskat och länet placerar sig fortsättningsvis under
riksgenomsnittet. Förväntningarna på kommande tolv månader är en stark
återhämtning av konjunkturen.
Sysselsättningstillväxten i de västernorrländska företagen har ökat under året
efter tre års avmattning och ligger nu högre än riksgenomsnittet. Företagens
förväntningar på sysselsättningsutvecklingen är en fortsatt ökande tillväxt under de
kommande tolv månaderna.
Tillväxttakten för orderingången i småföretagen i Västernorrlands län har
minskat i linje med fjolårets förväntningar. Orderingångens tillväxttakt i länet är
fortsatt lägre än riksgenomsnittet. Förväntningarna på utvecklingen i orderingången
är en stark återhämtning under de kommande tolv månaderna.

Omsättningstillväxten i Västernorrlands län är i år lägre än i fjolårets rapport men
utfallet blev något bättre än vad företagen förväntade sig. För kommande tolv
månader förväntar sig företagen att omsättningstillväxten kommer att öka.
Företagens lönsamhetstillväxt nådde en historisk toppnotering 2017 för att
sedan minska kraftigt i fjolårets mätning. Årets utfall blev som företagen förväntade
sig i fjol och lönsamhetstillväxten har återhämtat sig i länet. På ett års sikt förväntar
sig företagen att tillväxttakten kommer öka.
• I Västernorrland anser 58 procent av företagen att de har goda utsikter att
expandera på sikt, vilket är en lägre andel jämfört med fjolårets rapport och
placerar länet längst ner på listan av samtliga län. Samtidigt är det nio av tio företag
som uppger att de vill växa.
Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Västernorrlands län är bristen på
lämplig arbetskraft. Även tuff konkurrens samt svag efterfrågan är betydande hinder
för företagens tillväxt.

Läs  hela rapporten här:

https://www.foretagarna.se/contentassets/91ecac63ed3e41ec98bfe5756fb6f503/smaforetagsbarometer-vasternorrland-2019.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap