headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

God men avmattad småföretags-konjunktur i Västerbottens län

Ifjol förväntade sig småföretagen i länet att det inför i år skulle bli en uppgång i konjunkturen. Istället har tillväxttakten mattats för tredje året i rad men ligger trots det över riksgenomsnittet. Framför allt är det tillväxten i sysselsättning som påverkar positivt. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.  
Publicerad 10 jun 2020

Trots nedgången är småföretagen i Västerbottens län fortsatt  positivaKonjunkturindikatorn1 för länet backade från 63 till 54 vilket är en placering klart över riksgenomsnittets 37. Samtidigt är de mycket pessimistiska inför det kommande året med en förväntad konjunkturindikator på lägre nivå än vid de senaste finanskriserna 

Orderingången har minskat något, trots det svarade 41 procent att de ökat antal order. Samtidigt har 27 procent tackat nej till order, de flesta för att de redan har mer att göra än de hinner med men även arbetskraftsbrist är en orsak. Sysselsättningstillväxten har dock varit positivt jämfört med ifjol då den minskade14 procent av länets företagare har ökat antal medarbetare medan 11 procent har minskat personalstyrkan. Inför nästa år tror företagarna dock att sysselsättningen kommer att utvecklas negativt igen.  

Coronakrisen påverkar omsättningen 

Den pågående coronapandemin har på kort tid lett till en kraftigt minskad efterfrågan på många företags varor och tjänster. Detta avspeglas i företagens negativa prognoser för hur omsättningen kommer att utvecklas under det kommande året. Vart fjärde företag (26 procent) i länet tror att omsättningen kommer att öka, medan 34 procent förväntar sig att den minskarOsäkerheten som pandemin för med sig påverkar även företagarnas syn på lönsamheten vilken de tror kommer gå ner kraftigt under det närmsta året.  

Trots tillväxthinder som exempelvis brist på medarbetare med rätt kompetens och svagare efterfrågan uppger nio av tio av länets småföretagare att de vill växa.  

Coronakrisen har slagit till med full kraft över hela landet med i stort sett näringsförbud för hela branscher. Även om Västerbotten ännu så länge inte drabbats av många smittade har företag påverkats oerhört mycket. Jämfört med andra län har Västerbotten en relativt god konjunkturindikator men synen på framtida tillväxt är lika negativ som riket i stort.

 Småföretag i Västerbotten skapar de flesta jobben och det är av största vikt att de ges förutsättningar att fortsätta med detta, speciellt nu i kristider, säger Jonas Nordin, regionchef Företagarna Västerbotten.  

För mer information: 

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via SwedbankSparbankernas Riksförbund och Företagarna 

 

Fakta 

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka  

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.  

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. 

Bilaga. Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västerbottens län och riket 1995–2020 

  

 

småföre_graf.JPG

 

Här kan du läsa hela rapporten för Västerbotten.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen