headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Företagarrådet Umeå

Tillsammans når vi längre! Rapport från Företagarrådet

Företagarrådet är ett dialogforum mellan Företagarna Umeå och Umeå kommun för att skapa bättre förståelse för varandras utmaningar. Den 20 oktober träffades rådet och diskuterade bland annat stadsutveckling, landsbygdsutveckling, kommunikation mellan kommunen och näringslivet, företagslots samt arbetspendling/kollektivtrafik.

Samverkan i och kring företagandet och näringslivet i Umeå är Företagarrådets viktigaste roll. Utifrån fredagens möte där frågor angående vettiga möjligheter till en god arbetsplatspendling och förutsättningar för barnomsorg utanför Umeås tätort diskuterades vid sidan om landsbygdsutveckling, kommunikation med näringslivet samt en inledande dialog om upphandling och schysst konkurrens, med företagare från hela Umeå kommun och representanter från övergripande planering, Mex (Mark och exploatering), näringsliv och upphandling på Umeå kommun. 

I dagsläget finns inte fungerande kollektivtrafik som överensstämmer med arbetstiderna till bl.a. Västerslätt, Klockarbäcken och Östteg. Kollektivtrafikens begränsningar är efterfrågad från både medarbetare och företagare. Att det inte finns i tillräcklig grad, överensstämmer dåligt med Umeås klimatbudget, där det stipuleras att Umeå behöver minska sina utsläpp med 16% varje år från och med 2020 för att leva upp till Parisavtalet.  Vidare är det en tydlig jämställdhetsfråga där det i dagsläget finns god försörjning till universitetet, sjukhuset och Avion. Är det bara kvinnor som åker buss? Just nu görs en kartläggning över flöden och från kommunens sida försöker man skaffa sig en klar bild över behovet. Från Företagarna ifrågasattes varför man inte bara kan börja och testa, med en mindre buss och tydlig kommunikation? Alla parter är överens om att det kan ta tid att förändra beteenden och resmönster.

På frukosten på REX diskuterades också hur fokuset på att stärka näringslivets möjligheter på landsbygden stämmer överens med neddragningen av dagbarnvårdare utanför tätorten.  I Tavelsjö med omnejd har ett beslut fattats att familjedaghemmen ska stängs på grund av att personalen måste samarbeta geografiskt och att det inte alltid är möjligt. Möjligheten att samarbeta med de kommunala förskolorna finns ej enligt för- och grundskolenämndens beslut. Detta är en tuff utmaning som ger företagare i glesbygdsorterna ökade svårigheter att bo och verka lokalt vilket går stick i stäv med Umeå kommuns strategier och övergripande planering. Närvarande från Umeå kommun lovade att återkomma i frågan då representanter från ansvarig nämnd inte fanns på plats.

Företagarrådet består av företagare från en bred geografi, många branscher och en berikande mångfald av ålder och kön. Vi träffar representanter, politiker och tjänstemän fyra gånger per år, för att diskutera avgörande frågor för näringslivets utveckling i Umeå.

Nästa träff går av stapeln den 11 december och då lyfter vi frågor och diskutera upphandling och konkurrens inom Umeås kommunala och privata sektor.

Vilka frågor vill du att vi lyfter? Hör gärma av dig!

Kontaktuppgifter:

Angéla Ekman-Nätt

Ordförande Företagarna Umeå

0731–824425

Angela.ekman-natt@esam.se

 

Peter Eklund

Ledamot, styrelsen Företagarna Umeå

070-370 30 03

peter.eklund@ekonominord.se

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap